Brandweer

brandweer

Het brandweerkorps van Nijlen maakt deel uit van de brandweerzone Rivierenland.

Alle info vindt u op de website brandweerzone Rivierenland

In noodgevallen belt u het nummer 100 of 112.

Voor minder dringende zaken draait u 03 410 02 90 

De brandweerkazerne bevindt zich vlak achter het gemeentehuis.
Bekijk ook eens de website van de brandweer

De brandweerdienst is gelast met de taken die hem opgedragen zijn krachtens de wetten en reglementen inzake brandbestrijding. De leden van de brandweerdienst mogen als zodanig niet ingezet worden voor andere taken dan die welke voor de dienst vastgelegd zijn. Rekening houdende met de beschikbare middelen van de brandweerdienst, zijn deze taken o.m. de volgende :

A. De brandbestrijding

B. De brandpreventie

C. Het gezamenlijk optreden met andere diensten van de openbare of de privé-sector bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen, van welke aard deze gebeurtenissen ook zijn.

D. Reddings- en beveiligingsopdrachten, zijnde :

 1. Vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling, aanvoer van 02 (zuurstof);
 2. Ontploffing;
 3. Persoon die in een lift is ingesloten;
 4. Op een dak gevluchte persoon (inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat);
 5. Bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon;
 6. Bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen, enz…. ) geklemde persoon;
 7. Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval dat zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt;
 8. Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon;
 9. Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool);
 10. Ophalen van een persoon of dier uit put, kanaal, vijver, enz….;
 11. Belemmering op de rijweg met gevaar voor personen of goederen;
 12. Bevrijding van een persoon met één der ledematen geklemd in een machine;
 13. Leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is;
 14. Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen;
 15. Ontsnapping van stoom in een gebouw;
 16. Oververhitte verwarmingsketel;
 17. Luchtverversing van lokalen waar rook, gas of een koudmakend mengsel is binnengedrongen;
 18. Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert;
 19. Interventie bij overstroming of ramp;
 20. Neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur;
 21. Opsporen van een radio-actieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren (onder de voorwaarden in gemeen overleg vast te stellen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 25 februari 1963);
 22. Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten die gevaar meebrengen voor personen.

In het raam van de organisatie van de hulpverlening kunnen andere taken door de burgemeester aan de brandweer worden opgedragen, zoals bepaald door artikel 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Deze taken zijn:

- Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten. Bijen en hommels zijn beschermde insectensoorten en vallen dus niet onder deze opdracht.

- Coördinerende functie bij het opstellen en updaten van rampenplannen van de gemeente

- Het houden van een operationele brandwacht (bij tijdelijke instellingen en uitzonderlijke manifestaties).

- Het geven van brandweeronderrricht voor zover het onderricht niet kan gegeven worden door het opleidingscentrum voor de brandweer of een particuliere firma.

/

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img