Natuurvergunningen

Waarvoor is een natuurvergunning nodig?
Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen. Met “vegetatie” wordt iedere begroeiing (perceelsdekkend) – op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd – bedoeld. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen, enz.

De term “kleine landschapselementen” staat voor de bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Vooral vroeger hadden deze kleine landschapselementen diverse functies te vervullen. Denk hierbij aan meidoornhagen als veekering, poelen als drink –en drenkplaats en knotbomen en houtkanten als leveranciers van brand –en griefhout.
Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, e.d. zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen.

Waar is een natuurvergunning nodig?
De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:
* “de groene bestemmingen” op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden.
* “de geel-groene bestemmingen” op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde.
* de internationale beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden.

Voor wat betreft het wijzigen van kleine landschapselementen heb je ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden of bekomen op de gemeentelijke milieudienst.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img