Subsidies

Sporten is één van de populairste vormen van ontspanning in onze samenleving. De gemeente Nijlen heeft door deze populariteit over de jaren heen een groot aanbod aan sportverenigingen opgebouwd. Het gemeentebestuur van Nijlen kan dit alleen maar aanmoedigen en heeft omwille hiervan beslist om de sportverenigingen te ondersteunen. Naast de praktische ondersteuning via de sportdienst - de sportaccommodatie, de uitleendienst, … - wil het gemeentebestuur in de nieuwe beheers –en beleidscyclus (BBC) 2014 - 2019 de sportverenigingen ook financieel ondersteunen.

Verenigingformulier voor Nijlense sportverenigingen

Een belangrijke doelstelling voor de sportdienst is ten allen tijde in staat te zijn om de bevolking volledige en recente gegevens te verschaffen over de Nijlense sportverenigingen. Met deze informatie kan de sportdienst ook een goede communicatieweg met de sportverenigingen in stand houden.

Om steeds over up-to-date informatie van de verschillende sportverenigingen te beschikken vraagt de gemeente aan alle sportverenigingen om een verenigingformulier in te vullen. Alle sportverenigingen, dus ook de verenigingen die niet wensen erkend of gesubsidieerd te worden. Jaarlijks krijgen de sportverenigingen een ingevuld verenigingformulier toegestuurd dat ze enkel moeten aanpassen waar nodig.

Nieuwe clubs kunnen altijd een verenigingformulier aanvragen bij de sportdienst op sportdienst@nijlen.be of 03 410 02 48

Erkenning voor Nijlense sportverenigingen

Om erkend te worden als Nijlense sportvereniging dient een sportvereniging te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het erkenningsreglement voor sportverenigingen.

Met het erkenningsreglement wil het gemeentebestuur minimale voorwaarden stellen aan de sportverenigingen voor de toekenning van inhoudelijke en financiële ondersteuning om zo de kwalitatieve sportwerking te promoten. Alle sportverenigingen in Nijlen komen in aanmerking voor erkenning.

Om alle sportverenigingen in Nijlen te kunnen voorzien van een erkenning door het Nijlense gemeentebestuur is de erkenning opgesplitst in 2 vormen.

Erkenning als sportverenging zonder subsidiëring:

Sportverenigingen die voldoen aan de eerste 10 erkenningsvoorwaarden, zullen erkend worden als Nijlense sportvereniging. Zij kunnen rekenen op de voordelen van de erkenning, maar komen NIET in aanmerking voor subsidiëring.

Erkenning als sportverenging met subsidiëring:

Om erkend en gesubsidieerd te worden moet een sportvereniging voldoen aan ALLE erkenningsvoorwaarden. Deze verenigingen kunnen rekenen op de voordelen van de erkenning voordelen en komen in aanmerking voor subsidiëring die wordt geregeld via de specifieke subsidiereglementen.

Basissubsidie voor erkende Nijlense sportverenigingen

Het gemeentebestuur verleent aan erkende Nijlense sportverenigingen een basissubsidie voor de dagelijkse werking. De sportraad en de politiek is van mening dat de basissubsidie er voor iedereen is, er worden dus geen zware eisen gesteld.

Omdat de sportdienst de nadruk wil leggen op de  sportieve werking van de sportverenigingen, die met dit subsidiereglement wordt beoogd, is er een opdeling gemaakt in de sportverenigingen op basis van de sportfederatie waarbij de sportvereniging is aangesloten.

Categorie A:

Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Categorie B:

Sportverenigingen die sporten aanbieden die minstens vermeld worden op de sporttakkenlijst of aangeboden door een organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding.

Jeugdsubsidie voor erkende Nijlense sportverenigingen

Het gemeentebestuur verleent aan de erkende Nijlense sportverenigingen uit categorie A met een jeugdwerking een jaarlijkse ondersteuning voor een gestructureerde jeugdwerking. Het huidige reglement voor jeugdsubsidies is opgemaakt om te voldoen aan het decreet lokaal sportbeleid, hiervoor komen dus enkel sportverenigingen uit categorie A aan bod. 

Bekijk hier het gemeentelijk reglement jeugdsubsidies voor erkende Nijlense sportverenigingen. 

 De indeling van de kolommen, waarvan sprake in het reglement, kan u terug vinden in de referentietabel.

Een diploma dat u niet direct kan terugvinden in de referentietabel? Raadpleeg de assimilatietabel.

Sportinfrastructuursubsidie voor erkende Nijlense sportverenigingen

Het gemeentebestuur verleent infrastructuursubsidie voor de erkende Nijlense sportverenigingen uit categorie A die sportinfrastructuur in eigen beheer hebben of instaan voor het beheer van sportinfrastructuur. Dit moet de sportvereniging kunnen bewijzen bij de eerste aanvraag. Daarbij moet de sportvereniging akkoord gaan met de controle vanuit de gemeente via het opvragen van relevante facturen. 
 
Bekijk hier gemeentelijk reglement infrastructuursubsidies voor erkende Nijlense sportverenigingen.

Subsidies brandveiligheid sportinfrastructuur voor erkende Nijlense sportverenigingen

Het gemeentebestuur verleent subsidies voor brandveilig van sportinfrastructuur van sportverenigingen uit categorie A die deze sportinfrastructuur in eigen beheer hebben of die instaan voor het onderhoud ervan. De erkende Nijlense sportverenigingen kunnen intekenen op deze extra ondersteuning.

In samenwerking met de brandweer van Nijlen zal dan worden samengewerkt naar een optimalisatie van de brandveiligheid.

Bekijk hier gemeentelijk reglement subsidies brandveiligheid voor erkende Nijlense sportverenigingen.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img