Verkavelingsvergunning

Denk erom dat je voor vragen over een bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunningen of voor andere vragen voor de dienst ruimte op voorhand een afspraak moet maken. Dit kan eenvoudig op het nummer 03 410 02 11.

Wanneer je een perceel grond, gelegen in een bouwzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet je over een verkavelingsvergunning beschikken.

Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen
bij het college van burgemeester en schepenen. Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen. Verkavelen is het vrijwillig verdelen in twee of meer kavels van een stuk grond om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden. De gemeente heeft de mogelijkheid om voor deze vergunning lasten op te leggen, zoals verwezenlijking van wegen, groene ruimte, ruimten voor openbaar nut … en financiële waarborgen voor de uitvoering van de werken.

Voor het afleveren van een verkavelingsvergunning moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van de gemachtigde ambtenaar van de afdeling AROHM (Stedenbouw) Vlaams-Brabant te Leuven.

kan de verkaveling gewijzigd worden?

De voorschriften van de verkaveling en de plannen kunnen in de meeste gevallen gewijzigd worden.

Enkele voorbeelden:

 • ik wil de afmetingen van de bouwkavel wijzigen omdat ik een stuk grond heb kunnen bijkopen of een strook grond kan omruilen.
 • ik wil de kavels herindelen.
 • ik wil de afmetingen van de te bouwen woning wijzigen.
 • ik wil de afmetingen van de bouwvrije stroken of de inplantingsdiepte wijzigen.
 • ik wil een andere bestemming geven aan de functie van het te bouwen gebouw.
 • ik wil een grotere kroonlijsthoogte.
 • ik wil een afwijkende dakhelling.
 • ik wil andere bouwmaterialen gebruiken.
 • ik wil een bijgebouw of een groter bijgebouw plaatsen.
 • ik wil het reliëf wijzigen.
 • ik wil een vijver of een zwembad aanlegen

Deze vragen zullen door het gemeentebestuur afgewogen worden ten opzichte van de bestemming van de grond volgens het gewestplan en ten opzichte van de diverse verordeningen. Er zal ook rekening gehouden worden met de harmonie in bebouwing en functies van de verkavelingswijk. Tevens zal het akkoord gevraagd worden van de medeëigenaars van de verkaveling en de rechtstreeks aanpalende eigenaars.

De aanvraag van een wijziging van een verkaveling is dezelfde procedure als die van een verkavelingsvergunning.

Voor het afleveren van een verkavelingswijziging moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van de gemachtigde ambtenaar van de afdeling AROHM (Stedenbouw) Vlaams-Brabant te Leuven.

hoe aanvragen?

Op de technische dienst van uw gemeente kunt u de nodige aanvraagformulieren bekomen. U kunt deze ook hier downloaden:
www.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/formulieren/formulieren.html

Een volledig dossier bestaat uit de volgende stukken:

 1. Een aanvraagformulier
 2. Eigendomsattest
 3. Een plannenbundel met de volgende stukken:
 4. een liggingsplan (topografische kaart) op een schaal van 1/1000 of 1/5.000 of 1/10.000
 5. een inplantingsplan (kadasterkaart)op een schaal van 1/1000 of 1/1250 of 1/2.000 of 1/2.500,
 6. een inplantingsplan (plan bestaande toestand) op een schaal van 1/250 of 1/500, met vermelding van de huidige toestand van het goed, met name:
  • het goed en de belangrijkste afmetingen ervan
  • de noordpijl
  • de breedte en de naam van de aanpalende wegen, de aanwezigheid van riolering en nutsleidingen.
  • de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen, en de afmetingen ervan
  • het reliëf van de bodem en de aanwezige beplanting
 7. een verkavelingsplan op een schaal van 1/250 of 1/500, met vermelding van de ontworoen toestand van het goed, met name:
  • het goed en de belangrijkste afmetingen ervan
  • de noordpijl
  • de breedte en de naam van de aanpalende wegen
  • de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen, en de afmetingen ervan
  • het reliëf van de bodem en de ontworpen en te behouden beplanting
  • de contouren van de bouwkavels, de restkavels en de uit te sluiten kavels met een nummering van de percelen. Per kavel dient de oppervlakte en afmetingen aangeduid te worden. Tevens worden de benaderende afmetingen van de inplanting van de te bouwen hoofd- en bijgebouwen aangeduid.
 8. minstens drie en bij voorkeur zes kleurfoto's of kleurkopiën van de percelen, de aangrenzende percelen en de bebouwing in de directe omgeving.
 9. de profieltekeningen van de gebouwen op de aanpalende percelen,, met vermelding van de ingeschreven maten, zo er zich gebouwen op deze percelen bevinden
 10. een opgave van de erfdienstbaarheden
 11. Een voorstel van stedenbouwkundige voorschriften.

Deze documenten worden in achtvoud ingediend bij het gemeentebestuur.
Een bijkomend exemplaar is noodzakelijk wanneer het perceel gelegen is in het agrarisch gebied, wanneer het gelegen is in natuurgebied, wanneer het paalt aan een gewestweg, wanneer het gelegen is in de buurt van een monument.

Om een verkaveling aan te vragen hebt u bij voorkeur een landmeter-expert nodig. U moet eigenaar zijn ofwel de volmacht van de eigenaar hebben van de betrokken grond.

wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

 

 

 

 

 

 

wanneer vervalt de vergunning?

 • De verkavelingsvergunning vervalt indien binnen vijf jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste één derde van de kavels niet is geregistreerd.
 • En indien binnen de tien jaar na afgifte van de verkavelingsvergunning, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste twee derde van de kavels niet is geregistreerd.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img