Verplichting van een architect

Denk erom dat je voor vragen over een bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunningen of voor andere vragen voor de dienst ruimte op voorhand een afspraak moet maken. Dit kan eenvoudig op het nummer 03 410 02 11.

Wanneer doe ik beroep op een architect?
In principe moet u om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen een beroep doen op de medewerking van een architect. Die maakt de plannen op, stelt het aanvraagdossier samen, ondertekent de nodige stukken en volgt de uitvoering van de werken op. De architect neemt zijn tienjarige beroepsaansprakelijkheid op en is daarvoor verzekerd.
Het doel van deze wettelijke verplichting is je te beschermen en jouw veiligheid te waarborgen.
Sommige werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, zijn vrij klein of hebben weinig met "bouwen" te maken. Daarom werd gesteld dat voor die werken geen architect nodig is. Uiteraard mag u ook voor die werken steeds uit vrije wil het advies of de medewerking van een architect vragen. U mag uiteraard ook steeds de medewerking van andere deskundigen inroepen (zoals een landmeter-expert, een tuinontwerper, een bouwkundig tekenaar, een interieurarchitect, ...).

voor welke werken heb je geen architect nodig?

Voor bepaalde werken en handelingen heeft u geen architect nodig, maar opgelet: u moet - afhankelijk van de werken - wel een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
De medewerking van een architect is niet verplicht voor de hiernavolgende werken, handelingen of wijzigingen:

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;
 • de werkzaamheden of handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals:
  • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is;
  • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen;
  • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak;
  • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte;
  • verluchtings- luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties;
  • zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden;
  • schotelantennes;

voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;

 • de volgende bouwwerken:
  • een hok voor dieren met bijbehorende afrastering, een duiventil of een volière;
  • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;
  • een serre;
  • een veranda of overdekt terras;

met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;

 • de volgende werken of handelingen:
  • het plaatsen van antennes;
  • het aanleggen of wijzigen van verhardingen, wegen, opritten of parkeerplaatsen;
  • het aanleggen of wijzigen van siervijvers, op minstens een meter afstand van de perceelsgrenzen;
  • het draineren van gronden;
  • het plaatsen van onder- en bovengrondse gas-, brandstof- of stookolietanks;
  • het aanleggen of wijzigen van een zwembad met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante meter in de open lucht, op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen;
 • het plaatsen van een scheidingsmuur of een afsluiting;
 • het plaatsen van sleufsilo‘s of plastiektunnels;
 • het plaatsen van een mestzak met een maximumvolume van 2000 kubieke meter;
 • het plaatsen van een ingegraven watervoorraad of drinkplaats voor vee;
 • het plaatsen van een niet overdekt terras aan een horecazaak;
 • het oprichten van bijenstallen of bijenkorven;
 • het slopen of verwijderen van vrijstaande gebouwen en constructies;
 • ontbossen en vellen van hoogstammige bomen;
 • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
 • een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
  • het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
  • het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
  • het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
  • het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;
 • het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, en voorzover deze functiewijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt;
 • in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, voorzover deze wijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt;
 • publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;
 • recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voorzover het geen gebouwen betreft.

De Vlaamse Gemeenschap keurde op 23 mei 2003 een limitatieve lijst van deze werken goed
Deze lijst kan geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse gemeenschap.
ruimtelijke ordening > wetgeving > uitvoeringsbesluiten
besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect
bvr 23/5/2003 b.s. 16/7/2003

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img