Wettelijk samenwonen

De wet van 23 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoonst. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die engszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk, zoals bijvoorbeeld het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen enzovoort.
Het geslacht en verwantschap van de partners speelt hierbij geen enkele rol.
Om de wettelijke samenwoonst aan te geven, kom je langs bij de cel burgerlijke stand.
Wanneer je de Belgische nationaliteit niet hebt en/of niet woonachtig bent in België dient u volgende stukken voor te leggen
(maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel van je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat (certificat de célibat)
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte indien één van jullie gescheiden is
 • een uittreksel van de overlijdensakte indien één van jullie weduwe of weduwnaar is.

Het is raadzaam contact op te nemen met de cel burgerlijke stand.
Heb je echter de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle nodige documenten. Hetzelfde geldt voor vreemdelingen wiens geboorteakte in België is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

hoe aangeven?

Je moet samen met je partner de verklaring afleggen bij de cel burgerlijk stand van je woonplaats. Gelieve beide identiteitskaarten mee te brengen.
Deze verklaring bevat:

 • de datum van de verklaring
 • naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partijen
 • de gemeenschappelijke woonplaats
 • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen
 • de vermelding dat je beiden vooraf kennis nam van de inhoud van art. 1475-1479 uit het burgerlijk wetboek
 • eventueel de melding van het bestaan van een authentieke notariële akte die de wettelijke samenwoning naar goeddunken regelt. In een dergelijke akte kunnen meer afspraken of meer details worden vastgelegd. Hiervoor moeten jullie zich wel bij een notaris aanbieden. Een dergelijke akte is niet verplicht.

Je krijgt een ontvangstbewijs van je aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister.
Wat te doen om de samenwoonst te beëindigen?
Je kan je wettelijke samenwoonst zelf beëindigen. In sommige gevallen gebeurt dit automatisch.
Zo eindigt de wettelijke samenwoonst:

 • bij huwelijk (van één van de partijen)
 • bij overlijden (van één van beiden)
 • na een vonnis van de rechtbank
 • in onderlinge overeenstemming (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand)
 • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden.

In dit laatste geval stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen.
De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigd heeft.
Opgelet:
Een adreswijziging heeft geen beëindiging van de wettelijke samenwoonst tot gevolg.

waar aangeven?

Je moet een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de cel burgerlijk stand van je woonplaats.

meer info

Tel: 03/410 02 20 / bevolking@nijlen.be

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img