Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 heeft elk OCMW vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst.

Gemeente en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen. Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad vanaf 2019 dezelfde samenstelling zal kennen, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In Nijlen zal het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan uit een voorzitter en 8 leden. De verdeling van de zetels van de leden over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal verkozenen dat elke fractie heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad).

De voorzitter wordt voorgedragen via een afzonderlijke voordrachtsakte.

In toepassing van artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur konden de politieke fracties tot 13 december 2018 verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten met het oog de verdeling van het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De algemeen directeur heeft 1 verklaring van lijstenverbinding ontvangen. De politieke fracties  CD&V, N&U en Groen-Open Vld verklaren zich te verbinden tot 1 lijst.

Bijgevolg ziet de zetelverdeling, de voorzitter niet meegerekend, eruit als volgt:

- 5 zetels voor de groep CD&V, N&U en Groen-Open Vld

- 2 zetels voor N-VA

- 1 zetel voor Nieuw Nijlen.


Contact informatie