Hieronder vindt u per thema de dienstverlening of antwoorden op uw vragen, die van toepassing zijn naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Richtlijnen sectoraal en per thema (A-Z)
 
 

Afvalinzameling

De recyclageparken zijn weer open vanaf 7 april, maar onder strikte spelregels:

 • Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom dus enkel als uw bezoek niet langer kan uitgesteld worden.
 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.
 • Hou rekening met zeer lange wachttijden. U kan niet alle afvalstromen afleveren.
 • Sorteer thuis goed uw afval. Zo beperkt u uw tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor uzelf en onze recyclageparkwachters.
 • Alle recyclageparken zijn open tijdens de normale openingstijden. Ook op zaterdag zijn de recyclageparken open. Let op, op sommige recyclageparken is er zomertijdopening van kracht.
 • Alle recyclageparken sluiten op de normale sluitingstijden.
 • Hou er rekening mee dat u momenteel niet met alle afvalstromen op het recyclagepark terecht kunt. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden (update op weekbasis). Dit kan ook wijzigen. Kijk voor uw bezoek op www.iok.be/corona of facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.
 • Deze afvalstromen kunt u afleveren: groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout en B-houtmetalen, vlak glas, restplastic (lichtgroene zakken), PMD (blauwe zakken), papier en karton, glazen flessen en bokalen.
 • Alle andere afvalstromen kunnen NIET afgeleverd worden zoals: KGA (Klein Gevaarlijk Afval), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbest, herbruikbare goederen, textiel… .
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als u het afval niet alleen kunt lossen, mag u maximaal 1 persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Hebt u hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen. 
 • U kan compost ook aan huis laten leveren.
 • U kunt momenteel geen bigbags (van thuislevering compost aan huis) terugbrengen naar het recyclagepark. Het terugbrengen van deze bigbags is niet essentieel.
 • Kom zeker niet als u zich ziek voelt, of als u koorts hebt.
 • Vragen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn 014 56 27 75.

(bron: IOK Afvalbeheer)

(update 2 april 2020)


Ambulante handel

 • Er morgen geen kramen staan, bv op de hoek van straten, ook geen voedingskramen en ook niet op privéterrein. (update 26 maart 2020)
 • Openbare markten worden verboden. (update 25 maart 2020)
 

Anderstaligen/meertalige info

Informeren van anderstaligen en meertalige info

 • Om besmetting met het coronavirus te voorkomen vertaalden het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas  posters in meer dan 10 talen waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Verspreid deze posters in meertalige wijken, maak gebruik van de vitrines van verschillende voedingszaken.
 • Ook zorgde het Agentschap Integratie en Inburgering voor vertaalde affiches met de samenvatting van de maatregelen van 18 maart 2020. Op hun website vind je zowel affiches terug als een gesproken vertaling van de samenvatting van de maatregelen van 18 maart. Deze en andere info downloaden op hun website.
 • Ook op de officiële website van de federale overheid vind je nog meertalige affiches en FAQ's  terug

Verspreid ook deze info zoveel mogelijk aan anderstalige inwoners en in meertalige wijken, maak ook gebruik  van sleutelfiguren en sociale media om deze te verspreiden. 

 • Info in Vlaamse gebarentaal: de FOD volksgezondheid zorgde voor enkele preventieve filmpjes in VGT
  • Vermijd dat je ziek wordt (VGT)
  • Help jezelf en anderen te beschermen (VGT)
  • Wat als ik ziek ben? (VGT)
  • Wat als er iemand in mijn omgeving ziek is? (VGT)

Vertaalde info op maat van lokale besturen in 11 talen vind je op de website van de stad Antwerpen. Je vindt in deze teksten in het Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Farsi, Frans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks onder meer info over:

 • Opening loketten, burgerlijke stand
 • Dienstverlening OCMW, Huis van het Kind
 • Afvalophaling
 • Sport, vrijetijd, cultuur en kampen
 • Scholen en kinderopvang
 • Markten, evenementen, religieuze bijeenkomsten
 • Horeca, winkels en andere handelszaken

Lokale besturen die andere informatie willen laten vertalen, kunnen dat doen via de reguliere dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering, aan de geldende tarieven.

Taalwetgeving en meertalige informatie

De  Bestuurstaalwet bepaalt dat Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten,  hun algemene communicatie in het Nederlands moeten verspreiden. De Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten moeten hun algemene communicatie in het Nederlands en het Frans, met voorrang voor het Nederlands, verspreiden. 

Tijdens de uitbraak van het coronavirus is het belangrijk dat iedereen onmiddellijk kan kennis nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Het is bijgevolg cruciaal om de gehele bevolking te informeren over de genomen maatregelen. Daarom is het aangewezen om deze informatie, naast de voorgeschreven bestuurstaal, eveneens te verspreiden in andere nuttige talen daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn..

Deze afwijking geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus/COVID-19. Meer info

Informeren van laaggeletterden 

Het is ook belgangrijk laaggeletterden en analfabeten te informeren over de quarantaineregels, daarom werd in opdracht van de FOD Volksgezondsheid   een filmpje gemaakt om hen te informeren over de belangrijkste maatregelen.

VRT NWS zorgde voor de duidelijke foto's wat mag wel, wat mag niet.

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? Steunpunt Mens en Samenleven (Sam vzw)  bundelt inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen.

(bron: www.vvsg.be)

 


Banken en leningen

Indien u het financieel moeilijk heeft dan is het mogelijk is om uitstel van betaling leningen te krijgen. Neem contact met uw bank om samen tot een oplossing te komen.

(bron: www.febelfin.be)


Belastingen

Provinciebelastingen

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen. Zoals steeds worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

(bron:https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dfin/dienst-fiscaliteit/provincie-antwerpen-verlengt-betaaltermijn-naar-4-maanden-voor-p.html )

 


Bibliotheken

Vanaf maandag 30 maart start de bibliotheek met een beperkte uitleendienst met afhaalpunt. Hierbij kan je onder bepaalde voorwaarden per mail boeken en dvd’s aanvragen. De  medewerkers stellen je pakket samen en je haalt je materialen af op een stipt afhaalmoment. Voor een vlot verloop én om de veiligheid en deze van onze bibliotheekmedewerkers te garanderen, is het wel nodig om de voorwaarden en de werkwijze strikt te volgen. Je kan hieronder eerst de voorwaarden lezen en vervolgens de werkwijze.

Voorwaarden

 • Om materialen te kunnen bestellen, moet je al lid zijn van onze bibliotheek. Er worden momenteel geen nieuwe lidmaatschappen aangemaakt.
 • Je kan uitsluitend per mail een aanvraag doen (bibliotheek@nijlen.be). Gelieve hiervoor niet te telefoneren.
 • Je mag per kaart maximaal 10 boeken (5 per categorie, zoals gewoonlijk) lenen en 5 dvd’s. Om praktische redenen kunnen we geen tijdschriften of cd’s aanbieden.
 • Als je pakket klaar is, ontvang je van ons een mail. Op deze mail geven we je een concreet afhaalmoment door en leggen we de veiligheidsprocedure uit. LEES DEZE MAIL AANDACHTIG!
 • Kom steeds alleen naar de bib en volg strikt de maatregelen rond handhygiëne, social distancing en privacy.
 • Je kan de pakketten van verschillende gezinsleden tegelijk ophalen. Hiervoor is het wel nodig dat je de gegevens en het lijstje van alle gezinsleden noteert in één en dezelfde mail.
 • De mogelijke afhaalmomenten zijn op: maandag van 9u tot 12u, woensdag van 9u tot 12u envrijdag van 9u tot 12u

Bij je aanvraag kan je twee of drie mogelijke afhaalmomenten opgeven. (enkel de dagen, niet het uur)

LEES HIER DE WERKWIJZE VOOR RESERVEREN EN AFHALEN

(update 30 maart 2020)

Brandweer

Bel 112 en 101 enkel bij brand en levensbedreigende situaties

Alle hulpverleners lopen risico op besmetting. Ook de brandweer en de ziekenwagens die voor de brandweer actief zijn (die meer dan 70% van alle dringende ziekenwagenvervoer voor hun rekening nemen). Daarom vragen we vanuit de hulpverleningszones om de nummers 112 en 101 enkel voor éct dringende interventies te gebruiken.

In de praktijk merken we immers dat een aanzienlijk deel van de oproepen perfect door de inwoners zelf afgehandeld kan worden en waarvoor geen hulp nodig was. Door de vraag naar hulp te beperken tot écht dringende oproepen nl. situaties van brand en levensgevaar, beperken we het aantal contacten van onze eigen hulpverleners en zorgen we ervoor dat we voldoende gezond personeel hebben om alle oproepen even snel aan te kunnen.

De brandweer komt (altijd) uit haar kot voor noodsituaties en vraagt aan iedereen om dit te respecteren.

De hulpverleningszones krijgen deze laatste dagen zeer veel persvragen binnen, dit zowel voor vragen na voorzorgsmaatregelen of procedures die gevolgd moeten worden door de ziekenwagens en de brandweer als vragen om te komen filmen, interviews af te nemen of zelfs meerijden met onze voertuigen.

De brandweer heeft begrip voor deze vragen en wil daaraan tegemoetkomen door via et e-mailadres brandweer@vvsg.be de vragen te centraliseren en te verdelen. De brandweerzones vragen dan ook met aandrang om geen persvragen meer rechtstreeks naar hen door te sturen, zodat hun diensten zich kunnen focussen op hun kerntaken rond hulpverlening.

Om risico op besmettingen van ons interventiepersoneel te minimaliseren, zal het bezoek aan kazernes, interviews of filmen tot het strikte minimum beperkt worden en enkel en alleen met inachtname van de voorzorgsmaatregelen opgelegd in brandweerposten. Gelieve u daarvoor ook te richten tot het centrale mailadres.

Vanuit de brandweerzones vragen we u met aandrang om deze werkwijze te respecteren: de brandweer wil blijven kunnen antwoorden op elke hulpvraag, maar daarom moet ook u zo veel mogelijk 'in uw kot blijven'.

(bron: www.vvsg.be)

 


 

Cultuur

Recreatieve activiteiten zoals sport en cultuuractiviteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Haal voorstellingen naar je huiskamer via podiumaanhuis.be  

In tijden van corona brengen Cultuurconnect, cultuurhuizen en gezelschappen cultuur rechtstreeks je huiskamer in. Via het digitale platform podiumaanhuis.be laat je jouw publiek van thuis uit genieten van meer dan 40 straffe podiumvoorstellingen uit Vlaanderen en Brussel.

Podium Aan Huis is een tijdelijk platform met een divers aanbod aan podiumvoorstellingen, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn en cultuurhuizen noodgedwongen de deuren sluiten. Met deze bundeling van voorstellingen komen families de komende weken ontspannen door. Maar ook de doorwinterde cultuurliefhebber vindt er zijn gading. Leerkrachten kunnen het cultuuraanbod gebruiken als online lesmateriaal. Zet dit aanbod mee in de kijker met jouw cultuurhuis! Wij ondersteunen je graag met beeldmateriaal, voorbeeldtekstjes, banners en een perstekst.

 


 

Dienstencheques

Poetshulpbedrijven op basis van dienstencheques, etc.. mogen hun werkzaamheden blijven verderzetten indien de social distancing-regels worden gewaarborgd bij de klanten thuis.

De onderneming mag, zolang de bijzondere maatregelen van de nationale veiligheidsraad van kracht zijn, de werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques tijdelijk inzetten voor andere activiteiten.

 • Hiervoor voegt men een addendum toe aan de lopende arbeidsovereenkomst met een tijdelijk alternatief uurrooster en een beschrijving van de taken die tijdelijk zullen worden opgenomen.
 • Dit kan deeltijds of voltijds.
 • Voor deze activiteiten kunnen geen dienstencheques worden ingediend.
(bron: www.vvsg.be)
 
 

 

Economie

Alle info over economische maatregelen vind je op https://www.nijlen.be/voor-de-ondernemers. 

Elektronisch betalen

Elektronische betalingen worden aangemoedigd. Cash geld is niet besmet, maar door elektronisch te betalen respecteer je de sociale afstand.

(bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/)
 
 

Erediensten

De volgende christelijke vieringen zulllen niet meer doorgaan tot minstens 19 april

 • Palmzondag
 • Chrismaviering
 • Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen
 • Volwassendopen
 • Doopsels en kerkelijke huwelijken
 • Vormsels en eerste communies

Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het vicariaat Kempen (tel. 03/500.00.18) of het vicariaat Antwerpen (tel. 0465/03.16.52).

(bron: https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen)

Alle activiteiten van de erediensten zijn verboden t.e.m. 19 april 2020. Het is absoluut verboden om met meerdere gelovigen zich in de gebedsruimtes te bevinden.

Livestreaming vanuit de gebedsruimten door de bedienaar is enkel toegelaten onder volgende strikte voorwaarden:

 • Enkel de bedienaar en mogelijks iemand die de bedienaar bijstaat bij de livestreaming mogen zich naar de gebedsruimtes begeven. Zij nemen de nodige maatregelen om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Het blijft wel aanbevolen om zo weinig mogelijk verplaatsingen te maken. Het is aanbevolen om livestreaming zoveel mogelijk van thuis uit te organiseren.

Uiteraard is het absoluut niet aangeraden om de preek in groepsverband thuis te bekijken.
De preek kan enkel gevolgd worden in gezinsverband thuis.

We willen ook vragen om bij deze livestreaming opnieuw de voorzorgmaatregelen die door heel de bevolking in acht moeten worden genomen te nadrukken.

(bron: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-kan-livestreaming-van-preken-vanuit-gebedsruimten)

(update 30 maart 2020)


Eten

Foodstrucks worden gelijkgesteld met markten en zijn verboden. De mobiele kramen (vb. kippenkraam) die tot nu toe wel nog werden toegelaten, zijn ook verboden. (update 25 maart 2020)

De lokale handelaars die nog diensten aanbieden vind je op https://www.nijlen.be/lekker-lokaal.

 


 

Financiën

Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt door de coronacrisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur. De vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro en is als volgt samengesteld:

- 30,77 euro voor water

- 95,05 euro voor verwarming

- 76,86 euro voor elektriciteit

Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzining komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Meer informatie

 


 

Gezondheidsbeleid

 • Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of is er iemand in je nabije omgeving die ziek is en die in een land met het coronavirus geweest is?
  Ga dan niet langs bij je huisarts, maar neem telefonisch contact op. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts kan op basis van een procedure beoordelen bij welke personen een test op het coronavirus overwogen moet worden.
 • Kind en Gezin staat vanaf woensdag 1 aprilterug paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Met een minimale dienstverlening, want onze eerste focus zal liggen op vaccinaties. Daarnaast is het ook essentieel om zoveel mogelijk pasgeboren te kunnen onderzoeken.Voor antwoorden op veelgestelde vragen over corona kan je terecht op www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus. (update 1 april 2020)

 


Herstellingen

Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en met respect voor de sociale afstand.

Alle dringende herstellingen kunnen uitgevoerd worden. Loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, … kunnen dringende herstellingen doen, met aandacht voor de sociale afstand.

(bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)

 


 

Jeugdbeleid

 • Alle jeugdactiviteiten en paaskampen (sport, cultuur, jeugd, …) zijn geannuleerd tot en met 19 april 2020. De Vlaamse overheid besliste – in overleg met het jeugdwerk – om alle activiteiten in de paasvakantie voor kinderen en jongeren niet te laten doorgaan. Ook jeugdhuizen vallen onder deze maatregel. (update 25 maart 2020)
 • Om zoveel mogelijk ouders met vragen, twijfels, een luisterend oor, een aanspreekpunt te blijven bieden, laten we jullie graag weten dat de Opvoedingslijn geopend blijft via telefoon en via mail.

  Telefonisch van maandag tot vrijdag (niet op woensdag) van 10u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00 en op donderdagavond van 19u00 tot 21u00. En dit via 078/15.00.10

  Via mail op opvoedingslijn@groeimee.be

 • Ook speelterreinen zijn gesloten, de oproep wordt nadrukkelijk herhaald om nergens te verzamelen en overal voldoende afstand te bewaren.
 • Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,...), gocarts voor één of meerdere personen, privé-paardrijlessen, brandingssporten (surfen, ...), speelpleinen (in-en outdoor), ... zijn geannuleerd tot en met 19 april.

(update 30 maart 2020)

 


 

Kappers

 • De kappers moeten nu ook volledig hun zaak sluiten. Dat heeft de kern van de federale regering beslist. Kappers konden tot nog toe open blijven als ze in hun zaak maar één klant per keer zouden ontvangen, op afspraak, en met maximaal respect voor regels inzake social distancing. Deze uitzondering zal vanaf vannacht, middernacht, niet meer gelden. De sluiting geldt tot en met 19 april 2020. Kapperszaken kunnen, net als de andere winkels die hun zaak moesten sluiten, een beroep doen op een hinderpremie van 4.000 euro
 (update 30 maart 2020)

Kinderopvang

 • De scholen blijven open. De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd. 
 • De scholen vragen om te laten weten of je kind komt. Ze maken hiervoor een inschrijvingsformulier op. Volg de communicatie van je school voor meer informatie.
 • De voor- en naschoolse kinderopvang blijft open.
 • De crèches blijven open.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Laat je kind niet opvangen door iemand uit een risicogroep (grootouders ...).
 • De scholen zorgen voor oefeningen via hun digitale leerplatformen.
 • Volg de communicatie van je school en je opvanglocatie.

 

Huis van het kind - noodopvang
Indien je ten gevolge van de coronamaatregelen opvangproblemen hebt (bv. omdat de onthaalmoeder beslist om de opvang te sluiten) kan je een hulpvraag via het contactformulier van het Huis van het Kind doorgeven via https://www.huisvanhetkindnijlen.be/contact/.

 


 

Mobiliteit en taxi's

 • Omwille van het feit dat het gebruik van de belbussen vrijwel is stilgevallen, werd beslist om alvast t.e.m 19 april 2020 de bediening ervan op te schorten.  Op die manier kunnen de chauffeurs, waaronder ondertussen ook veel zieken zijn, maximaal ingezet worden op de reguliere lijnen.
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
 • Het openbaar vervoer dient zich zo te organiseren dat de sociale distance maatregelen gegarandeerd kunnen worden.
 • Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.
 • Je mag géén verplaatsingen meer doen met de auto in functie van recreatie (vb. om te gaan wandelen). (update 25 maart 2020)

 (update 30 maart 2020)


 

Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen voor technisch werklozen

De Vlaamse regering besliste op 18 maart om voor één maand de kosten van de water-, gas- en elektriciteitsfactuur te dragen van alle Vlamingen die technisch werkloos worden door de COVID-19-maatregelen. De coronacrisis maakt dat veel winkels en bedrijven sluiten, waardoor heel wat werknemers in de technische werkloosheid terechtkomen. Huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden door de maatregelen tegen het coronavirus komen in aanmerking.
De tussenkomst zal automatisch gebeuren op rekening van de werknemer. 

Lees meer over tijdelijke werkloosheid op de website van de RVA

Elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

Fluvius treft beperkende maatregelen die ingaan in vanaf 17 maart t.e.m. 3 april. Ze gelden voor al de disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte.

 • Fluvius voert geen aansluitingen meer uit, tenzij in uitzonderlijke gevallen waar de klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.
 • Fluvius doet geen indienstnames tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is.
 • Investeringswerken worden stopgezet. Actuele werven worden veilig achtergelaten. De werfputten worden gedempt. Een uitzondering zijn de werven voor de verledding van de openbare verlichting, voor zover een technicus die werken alleen kan uitvoeren.
 • De meteropnemers gaan voorlopig niet meer op ronde. De klanten waar ze de komende weken langs zouden moeten gaan, ontvangen een brief waarbij ze zelf hun meterstanden moeten doorgeven via de website of de infolijn.
 • De dienstverlening in de klantenkantoren wordt verder aangepast. 

Meer details? Het volledig persbericht lees je hier.

Water

De Vlaamse regering besliste op 18 maart dat er geen afsluitingen van water mogen plaatsvinden zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn.

Telecom

De telecom-sector toonde zich op vraag van Testaankoop solidair met de burgers tijdens deze crisis. Er is bijvoorbeeld een gratis aanbod voor bellen naar vaste lijnen, een uitbreiding van de databundel en extra aanbod televisie.

Dit hangt af van het initiatief van de eigen operator. De meeste van deze maatregelen gelden voorlopig tot eind maart.

Publieke hotspots nu open voor kinderen die niet over een internettoegang thuis beschikken: lees het bericht van Telenet.

Budgetmeter: mensen kunnen altijd bij OCMW terecht

Wie een budgetmeter aardgas of elektriciteit heeft, moet zijn energie vooraf aankopen in een oplaadpunt, vaak in een voorziening van een lokaal bestuur. Daar zijn er door de coronacrisis een aantal dicht gegaan, denk maar aan de lokale dienstencentra en woonzorgcentra. Mensen kunnen hun kaart wel altijd opladen bij een oplaadpunt van het OCMW/ de sociale dienst van het OCMW, deze oplaadpunten blijven dus gegarandeerd. Mocht dit oplaadpunt niet toegankelijk zijn, kunnen de sociale diensten ook zelf opladingen voorzien. Best neemt men vooraf even contact om de openingsuren te kennen of wanneer mensen problemen hebben om op de sociale dienst te geraken.

Op deze webpagina van Fluvius vind je een overzicht van de oplaadpunten.

In normale omstandigheden zijn er 383 oplaadpunten bij de lokale besturen, nu zijn dat er iets minder, een twintigtal. Oplaadpunten in sporthallen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en bibliotheken moeten verplicht gesloten blijven. Gezien het aantal oplaadpunten in die voorzieningen relatief beperkt is ten opzichte van het totaal aantal oplaadpunten, is de impact hiervan beperkt. Ook alle oplaadpunten van Fluvius (30 klantenkantoren) blijven bereikbaar 7op7 en 24op24. Klanten met een digitale budgetmeter ervaren normaliter geen problemen met de oplading, gezien ze van thuis de betaling kunnen uitvoeren en zich niet moeten verplaatsen. Bij vragen kan men via de klassieke kanalen contact opnemen met Fluvius.

Indien een lokaal bestuur een oplaadpunt wenst te verplaatsen (vb. omdat er geen oplaadpunt in de nabije omgeving is, cfr straal van 5 km) dan kan dit gebeuren. Dit duurt in normale omstandigheden maximaal 2 werkdagen. Hiervoor is er een medewerking van de IT diensten van de betrokken lokale besturen noodzakelijk. Dit voorstel dient evenwel als eerder uitzonderlijk te worden beschouwd, zeker in deze corona-tijden.

(bron: www.vvsg.be)

 


 

OCMW: organisatie hulpverlening

OCMW Nijlen zal in de eerste plaats zoveel mogelijk mensen telefonisch of digitaal verder helpen. Als er ingeschat wordt dat een fysiek contact toch nodig is dan zal er een afspraak gemaakt worden. Dit zal dan doorgaan met alle maatregelen die nodig zijn om social distancing te waarborgen. De hulpverlening van het OCMW zal dus gewoon doorgaan (met uitzondering van de minder mobiele centrale).
 
Het OCMW van Nijlen is telefonisch bereikbaar op MA, DI, DO en VR van 8:30 tot 16:30 uur en WOE van 8:30 tot 17 uur.
 

Omgeving

Vrijstelling van vergunnings- en meldingsplicht voor zorginfrastructuur

Handelingen of exploitaties die kaderen in een civiele noodsituatie zijn vrijgesteld van vergunningsplicht of meldingsplicht. Zo kunnen ziekenhuizen snel noodgebouwen plaatsen. Wel is er een minimum aan bekendmaking noodzakelijk. De instantie die gebruik wil maken van bovenstaande regeling dient uiterlijk de dag voor de start een mail of brief te versturen aan de gemeente, de provincie én het Departement met de nodige info én uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handeling of de exploitatie dit via een aanplakking ter plekke bekend te maken. De gemeente publiceert de kennisgeving, net als gewest en provincie op haar website. Lees hier de tekst zoals goedgekeurd in het Vlaams parlement.

Opschorting termijnen omgevingsvergunning

Vergunningstermijnen gedurende 1 maand aangepast

Inleiding

De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar  er gelden wel langere beslistermijnen . Die keuze is gerechtvaardigd omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden, en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden.  De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het college langer op zich laat wachten.

De tijdelijke regeling geldt voor alle  lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend worden. De minister kan de datum van 24 april verlengen.

Aanpassing termijnen

Overzichtstabel aanpassing termijnen.

Overzichtsschema aanpassing termijnen.

Lopende openbare onderzoeken 1 maand geschorst

Het is vanzelfsprekend dat iedereen op een goede en veilige manier kennis kan nemen van voorgenomen projecten. Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek is echter omwille van de federale maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” echter zeer moeilijk.  Voor aanvragen met openbaar onderzoek geldt dan ook het volgende:

 • reeds gestarte openbare onderzoeken worden geschorst en na 24 april 2020 hernomen. Een openbaar onderzoek dat 22 dagen liep zal na 24 april 2020 dus nog 8 dagen lopen.
 • nieuwe openbare onderzoeken starten na 24 april.    

De minister kan de datum van 24 april verlengen.

De informatie op de gemeentelijke  website in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken moet actueel gehouden worden.

Geen veranderingen aktename meldingen

Voor meldingen veranderen de proceduretermijnen niet. Géén tijdige aktename van een melding betekent dus een stilzwijgende weigering van de melding.

Digitaal vergaderen en adviesverlening

De regelgeving werkt tot slot bepalingen uit over digitaal vergaderen (omgevingsvergunningscommissie en hoorzittingen) en bepaalt dat adviezen die niet tijdig worden verleend niet als ‘stilzwijgend gunstig’ moeten worden beschouwd, maar dat aan die adviesverplichting voorbij kan worden gegaan, zodat aan de adviesverplichting voorbij kan worden gegaan.

RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en complexe projecten

De Vlaamse overheid nam ook initiatief een regeling te treffen over lopende planprocessen. Mogelijk wordt hierover in de loop van volgende week beslist. Zodra hierover meer bekend is berichten we erover op deze plek.  

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Tot slot wordt een regeling uitgewerkt voor de inventarisatie van leegstaande bedrijfsruimten. Zodra hierover meer bekend is berichten we erover op deze plek. 

Haalbaarheidsonderzoeken herbestemming kerken

Lees het bericht over de aangepaste timing voor de kandidaatstellingen.

(bron: www.vvsg.be)

 


 

Onderwijs

 • Leerlingen en ouders kunnen tijdens de coronacrisis op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14-21u, ook tijdens de paasvakantie (behalve paasmaandag). Ze kunnen er terecht met alle vragen over hun welbevinden, gezondheid, leren en studeren,… in deze moeilijke tijd. (update 2 april 2020)
 • De scholen blijven open. De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd. 
 • De scholen vragen om te laten weten of je kind komt. Ze maken hiervoor een inschrijvingsformulier op. Volg de communicatie van je school voor meer informatie.
 • De voor- en naschoolse kinderopvang blijft open.
 • De crèches blijven open.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Laat je kind niet opvangen door iemand uit een risicogroep (grootouders ...).
 • De scholen zorgen voor oefeningen via hun digitale leerplatformen.
 • Volg de communicatie van je school en je opvanglocatie.
 • Teken- en muziekacademies zijn gesloten tot en met 5 april.

 


 

Reizen

 • Alle niet-essentiële reizen zijn verboden
 • Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen.
 • De restaurants en winkels in de luchthaven, voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal. De gebruikelijke hygiënemaatregelen dienen hierbij te worden gerespecteerd.
 • Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.
 • In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als recreatieve activiteiten maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry's zijn bijgevolg niet verboden maar, zoals steeds blijven de basismaatregelen  met betrekking tot hygiëne en social distancing van toepassing.

Meer info vind je hier.

 (update 30 maart 2020)


 

Solidariteitsacties

Alles over hoe je een mondmasker kan maken vind je op https://maakjemondmasker.be/

Meer solidariteitsacties vind je op www.nijlenhelpt.be


Sportbeleid

 • Vissen is verboden.
 • Recreatieve activiteiten zoals sport en cultuuractiviteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

 • Bijeenkomsten, evenementen en trainingen van sportploegen, met of zonder publiek, worden geannuleerd tot en met 19 april 2020.
 • Gaan lopen en wandelen mag nog maar enkel met personen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Dit mag enkel wanneer de sociale afstand van 1,5m wordt gerespecteerd.

 (update 30 maart 2020)


 

Telewerken: tips en tools

Bedrijven dienen telewerk te organiseren voor alle mogelijke medewerkers, zonder uitzondering. Indien dit niet kan, dienen alle maatregelen genomen te worden om de afspraken inzake social distance te garanderen. Indien dit niet kan, dient het bedrijf te sluiten. Bedrijven die zich hier niet aan houden, zullen gestraft worden met een boete. Na een tweede inbreuk zullen ze gesloten worden.

 


Uitvaartsector

Uitvaarten gaan door maar in beperkte kring en zonder groeten. Koffietafels mogen niet doorgaan. Je begrafenisondernemer kreeg hierover richtlijnen.

 


Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich registreren op www.nijlenhelpt.be.

 


 

Welzijn

CAW
Een CAW helpt mensen met al hun welzijnsvragen en –problemen. Ook in tijden van Corona. Daarom lanceert CAW Boom Mechelen Lier een extra aanbod voor mensen die nood hebben aan psychische ondersteuning ten gevolge van de Coronacrisis. Mensen die nood hebben aan een gesprek kunnen ons bellen op ons gratis nummer 0800 13 500. We zijn alle werkdagen bereikbaar van 9u-12u en van 13u-16u30 (met uitzondering van donderdagvoormiddag).

Opvoedingslijn
Zit je als ouder met vragen, twijfels of heb je nood aan een luisterend oor,? De opvoedingslijnblijft  geopend via telefoon op 078 15 00 10 van maandag tot vrijdag van 10u-13u en van 14u-17u, en bijkomend op donderdagavond van 19u-21u of via e-mail: opvoedingslijn@groeimee.be

Familiaal geweld - Hulplijn 1712
Het is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om oproepen te beantwoorden en zullen via telefoon en chat.

Op de website 1712.be en via deze link vindt u meer informatie over dit initiatief en over hulplijn 1712.

Meldpunt vereenzaming
Eenzaam tijdens coronacrisis? Neem dan contact op met het Meldpunt Vereenzaming.

Wat kan het meldpunt vereenzaming op dit moment bieden:

 • Een babbel voor als je je eenzaam voelt.
 • Bel je om te melden dat iemand anders mogelijk eenzaam is?

Laat op voorhand weten aan de persoon in kwestie dat je dit zal melden.

Vraag of je toestemming hebt zijn/haar telefoonnummer (of e-mail) door te geven zodat het meldpunt contact kan opnemen.

Meer dan een goede babbel (of meerdere babbels) kunnen we vanuit de gemeente voorlopig niet bieden. Indien gewenst kan er later, als de maatregelen opgeheven worden, een huisbezoek geregeld worden om te bekijken of er nog verdere noden zijn.

Meldpunt vereenzaming: info@meldpuntvereenzaming.be of telefonisch via Tele-onthaal op het nummer 106

Contactpersoon gemeente Nijlen: nathalie.gijsels@nijlen.be of 03 410 02 11


Werking bestuursorganen: ook digitaal

De goede werking van de overheden moet gegarandeerd blijven. Men dient zich hierbij te beperken tot de agendapunten en aanwezige personen die strikt noodzakelijk zijn (geef voorkeur aan videoconferenties, livestreaming voor de burgers, etc.).

 


 

Wat kan je doen om jezelf te beschermen tegen het virus?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak (restafval).
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 

Meer informatie vind je op de site van de federale overheid en de website van het Crisiscentrum