Gratis hoeveelheid elektriciteit

In Vlaanderen heeft elk gezin sinds 2003 jaarlijks recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit.

Elk gezin krijgt 100 kWh gratis met daarbovenop nog eens 100 kWh per gezinslid. De elektriciteitsleverancier verrekent de gratis hoeveelheid elektriciteit op de jaarlijkse eindafrekening.

Bij de berekening van de hoeveelheid gratis elektriciteit wordt enkel rekening gehouden met het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in de betrokken woning hun hoofdverblijfplaats heeft. Als de gezinssamenstelling in de loop van het jaar wijzigt, telt dat pas mee vanaf het volgende jaar.

De nieuwe Vlaamse regering heeft aangekondigd de maatregel van de gratis hoeveelheid elektriciteit te willen afschaffen. Aangezien de wetgeving hiervoor aangepast moet worden, zal dit pas in 2016 effectief kunnen gebeuren.

Wat is dit?

U hebt recht op gratis elektriciteit wanneer

 • uw contract op naam staat van een natuurlijk persoon
 • er op het leveringsadres minstens één persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister
 • u in het Vlaams gewest woont.

Hoe aanvragen?

Voor de toekenning van de gratis elektriciteit voor het kalenderjaar 2015:

 • telt de gezinssamenstelling van 1 januari 2015. Als de samenstelling ondertussen wijzigt, telt dat pas mee vanaf het volgende jaar.
 • moet de leverancier die op 1 april 2015 elektriciteit levert, de gratis elektriciteit voor het jaar 2015 toekennen.
 • wordt de korting toegekend op de eerste afrekening na 1 mei 2015. U vindt deze korting onder de vermelding 'korting gratis elektriciteit' (opgelet: het is de factuurdatum die van belang is en niet de verbruiksperiode of datum van meteropname).
  • U hebt uw afrekening al voor 1 mei 2015 ontvangen? Dan ontvangt u de gratis hoeveelheid elektriciteit voor 2015 pas op uw afrekening van 2016. Als u ondertussen van leverancier bent veranderd of u bent van plan om heel binnenkort te veranderen dan kan u vervroegd de gratis elektriciteit voor 2015 ontvangen. Dit bedrag zal verrekend worden via de slotfactuur van de oude leverancier. Op uw afrekening moet u echter wel de gratis elektriciteit van het voorgaande jaar (2014) terugvinden. Tenzij u van leverancier veranderde, dan kan deze al vroeger toegekend zijn.
  • U hebt uw afrekening na 1 mei 2015 ontvangen? Dan moet u de gratis elektriciteit op uw afrekening van 2015 terugvinden. Als dat niet het geval is, moet u dit melden aan uw leverancier zodat dit kan rechtgezet worden. In de Vlaamse regelgeving is niet vastgelegd hoe ver in de tijd een leverancier moet teruggaan om gratis elektriciteit die u niet kreeg toch nog toe te kennen. De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) adviseert een minimumtermijn van 2 jaar, namelijk de gratis elektriciteit voor het lopende jaar en het voorgaande jaar. Alle leveranciers volgen dit advies. Een leverancier kan ook verder in de tijd terug gaan, dit als commerciële geste.

Extra informatie

Opgelet, deze maatregel geldt dus niet voor:

 • een professioneel contract (= een contract op naam van een bedrijf)
  Als het energiecontract op naam van een onderneming staat en/of als het ondernemingsnummer ingevuld werd, geniet u niet van gratis elektriciteit.
 • een gemengd contract
  Zelfstandigen die (met hun gezin) in een woning gedomicilieerd zijn en ook gratis elektriciteit willen, moeten aan hun leverancier vragen om het contract op hun persoonlijke naam te zetten.
 • een buitenverblijf

Regelgeving

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers.