Wijzigen naam/voornaam

Maak een afspraak

Een naams- of voornaamwijziging kan, maar wordt enkel toegestaan onder bepaalde voorwaarden.  De procedure wordt gevoerd bij de FOD Justitie.

Wat is dit?

Je naam laten wijzigen gebeurt eigenlijk bij uitzondering. Je kan je familienaam of je voornaam laten wijzigen.

De voorwaarden om een naamsverandering aan te vragen zijn :

 • je bent Belg, VN-vluchteling of staatloze
 • je moet ernstige redenen hebben om je naam te willen veranderen
 • je nieuwe naam of voornaam mag geen aanleding geven tot verwarring
 • je nieuwe naam of voornaam mag geen derden schaden

Als je wil dat ook je kinderen de nieuwe naam gaan dragen, moet je dit verduidelijken of jij zou willen dat ook zij van naam veranderen.

 

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag voor een wijziging van uw familienaam schriftelijk in:

-met een gemotiveerde brief waarin je de redenen duidelijk omschrijft

-bij de FOD Justitie, dienst Naamsverandering - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

-De vergunning voor de naamsverandering wordt verleend bij Koninklijk Besluit met de naamsverandering

-Zij wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

-Na verloop van 60 dagen (verzetsperiode) na de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt de naamswijziging definitief toegestaan

-Het uittreksel van het besluit van de naamswijziging in het Belgisch Staatsblad moet geregistreerd worden bij de Administratie van de Registratie (FOD Financiën). Je betaalt hierbij registratierechten.

-Binnen de 60 dagen na deze registratie, moet je het uittreksel van het besluit voorleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

De datum van de registratie staat op het afschrift zodat de ambtenaar kan nagaan of de termijn van 60 dagen al dan niet verstreken is.

-De ambtenaar zal het afschrift van het Koninklijk Besluit overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van;

 • de plaats waar jij of één van de begunstigde familieleden geboren is;
 • de plaats waar jij of één van de begunstigde famiieleden ingeschreven is in de bevokingsregisters als je niet geboren bent in België
 • het eerste district van Brussel, indien geen van de begunstigden in België is geboren noch er zijn gewone hoofdverblijfplaats heeft.

 

De procedure neemt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden in beslag. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te hernieuwen.

-De procedure voor een voornaamsverandering is gelijklopend. De beslissing is in de vorm van een Ministrieel Besluit. Er is dan geen bekendmaking van het Besluit in het Belgische Staatsblad.

Bij minderjarigen moet de aanvraag ingediend worden door de ouder(s) (of voogd).

Wat meebrengen?

Voor het indienen van een naamswijziging bij de FOD Justitie:

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingenen de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin u aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister.

Voor de overschrijving van het Besluit in de registers van de burgerlijke stand:

 • je identiteitskaart
 • het afschrift of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad voorzien van de stempel van de Administratie van Registratie

Wat kost dit?

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Extra informatie

In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van uw woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.

 

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Maak een afspraak