Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 spreekt men van een omgevingsvergunning in plaats van een bouw-, natuur-, verkavelings- of milieuvergunning. De omgevingsvergunning betreft de integratie van de verschillende soorten vergunningen. Elke vergunning die een vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling en/of een vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, valt onder de noemer omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning wordt afgeleverd als je bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften. De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten.

 

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding(opent in nieuw venster). Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Een omgevingsvergunning is in de meeste gevallen vereist voor:

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
 • het aanbrengen van verhardingen (meer info over voortuinen hier)
 • het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc
 • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
 • het rooien van bomen
 • het plaatsen van reclame
 • het wijzigen van het gebruik van een gebouw (functiewijziging)
 • het aantal woongelegenheden wijzigen

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Hoe aanvragen?

Via het Omgevingsloket, een webstek van de Vlaamse Overheid, kan je een omgevingsvergunning aanvragen. Je vindt op deze pagina ook een link naar een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voor werken waarvoor een architect niet vereist is, kan je de aanvraag indienen

 • Via het snelinvoerloket binnen het Omgevingsloket
 • Op papier, bij de gemeente.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gewone procedure en een vereenvoudigde procedure. 

Gewone procedure (met openbaar onderzoek):

 • Van zodra het dossier ingediend wordt op het Omgevingsloket, heeft de gemeente 30 dagen om dit dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. 
 • Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 105 dagen (indien geen advies van de provinciale omgevingscommissie is vereist) of 120 dagen (indien wel advies van de provinciale omgevingscommissie is vereist). In het kader van deze procedure moet er altijd een openbaar onderzoek worden gehouden.
 • Deze termijn kan in specifieke gevallen met 60 dagen worden verlengd. Deze termijn is bindend. Dit heeft als gevolg dat als er geen tijdige beslissing werd genomen, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.
 • Nadat alle adviezen en eventuele bezwaren werden ontvangen, maakt de omgevingsambtenaar zijn verslag op. Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing genomen.

Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek):

 • Van zodra het dossier ingediend wordt op het Omgevingsloket, heeft de gemeente 30 dagen om dit dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. 
 • Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 60 dagen. Binnen deze vereenvoudigde procedure wordt er geen openbaar onderzoek gehouden.
 • Deze termijn is bindend. Dit heeft als gevolg dat als er geen tijdige beslissing werd genomen, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.
 • Nadat alle adviezen werden ontvangen, maakt de omgevingsambtenaar zijn verslag op. Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing genomen.

De beslissing (vergunning) wordt ter plaatse uitgehangen door middel van een mededeling. Alle beslissingen, aanvragen en openbare onderzoeken kan u als burger raadplegen via ons thuisloket. Uiteraard kan u deze ook na afspraak raadplegen op onze diensten.

Wat meebrengen?

Het dossier dient digitaal te worden ingediend via het Omgevingsloket (of op papier). U kan voorafgaandelijk wel een ontwerp bezorgen van de aanvraag, zodat wij uw ontwerp al kunnen bijsturen indien nodig. Best neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op.

Per type omgevingsvergunningsaanvraag of melding geldt een specifieke dossiersamenstelling. Een overzicht vindt u binnen deze tabellen. Verder kan u de normenboeken of toelichting raadplegen op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling.

Voorbeelddossiers per type vergunning/melding:

 • Omgevingsvergunningsaanvraag - Handelingen zonder architect
  • Voorbeelddossier
  • Formulier
  • Addenda
 • Omgevingsvergunningsaanvraag - Bijgebouw
  • Voorbeelddossier
  • Formulier
  • Addenda
 • Omgevingsvergunningsaanvraag - Functiewijziging en opsplitsing
  • Voorbeelddossier
  • Formulier
  • Addenda
 • Omgevingsvergunningsaanvraag - Kappen van bomen
  • Voorbeelddossier
  • Formulier
  • Addenda
 • Omgevingsvergunningsaanvraag - Publiciteitsinrichting
  • Voorbeelddossier
  • Formulier
  • Addenda
 •  Melding
  • Formulier & addenda

Wat kost dit?

Met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu. Deze retributie wordt geheven afhankelijk van het soort dossier dat wordt ingediend of behandeld, via gewone of vereenvoudigde procedure. Het gaat over meldingen van stedenbouwkundige en ingedeelde activiteiten, maar ook over omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten enopnames in het vergunningsregister. Ook bijkomende kosten worden doorgerekend zoals wettelijk verplichte publicaties, zendingen en adviezen.

Voor meer informatie kan u het retributiereglement raadplegen: Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Regelgeving

Alle werken aan en rond de woning of het handelspand dienen te voldoen aan de geldende voorschriften. Deze voorschriften omvatten de regels waar een aanpassing/bouwproject/...  aan dient te voldoen. Daarbij kan het gaan om:

 • Gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften binnen een geldend Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP
 • Vlaamse stedenbouwkundige voorschriften binnen het Gewestplan, wanneer er geen geldend RUP van toepassing is op het perceel
 • Verordeningen uit het Mobiliteitsplan, rond fiets- en autoparkeren (p. 79-79)
 • Geldende Vlaamse wetgevingen, bv. milieuwetgeving.

De specifieke wetgeving kan u raadplegen via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/