Raadscommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
De burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, bepaalt de nadere regels voor de werking en samenstelling van deze commissies.
De gemeenteraad heeft zes raadscommissies opgericht en samengesteld.
In de raadscommissies zetelen enkel leden van de gemeenteraad. Belanghebbenden en deskundigen kunnen wel gehoord worden.

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar, tenzij:
de agendapunten onder toepassing vallen van artikel 28 van het Gemeentedecreet (persoonlijke levenssfeer of ernstige bezwaren tegen openbaarheid).

Raadscommissie intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Raadscommissie openbare werken
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting

De volgende vergadering vindt plaats op 16 april 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda voor deze vergadering vindt u HIER.


Raadscommissie leefmilieu
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend. 

Raadscommissie basisonderwijs
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Raadscommissie verkeer en mobiliteit
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

 

 

 


Contact informatie