Vellen van bomen voor archeologisch onderzoek op de site van de nieuwe school Kessel

23
jun
2022

Voorafgaandelijk aan de bouw van de nieuwe school werd een archeologisch onderzoek onder vorm van een sleuvenonderzoek uitgevoerd. Deze sleuven werden gegraven in de open gedeelten van de site zonder begroeiing. Uit dit onderzoek en na overleg met de diensten van Onroerend Erfgoed is gebleken dat bijkomende sleuven dienen gegraven te worden in een beboste zone. De ontbossing is voorzien in de omgevingsvergunning van de bouwwerken.

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werden verschillende archeologisch sporen gevonden die wijzen op bewoning. 

Het archeologiebureau stelt hierover het volgende. 

"Het gaat om paalsporen, die – afgaande op de kleur en de vulling – waarschijnlijk middeleeuws zijn. Tevens werd een scherf handgevormd aardewerk uit de metaaltijden gevonden. De kuil die gevonden is sluit aan bij een spoor in het noordelijke deel en kan wijzen op bewoning in de metaaltijden, maar vooralsnog hebben we te weinig om hier een gedegen advies over te kunnen geven." 

Na overleg met de beleidsarcheoloog van het Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt dat het noodzakelijk is om de bestaande bomen op het zuidelijk deel van de site nu al te kappen om het graven van bijkomende sleuven mogelijk te maken. De stronken dienen behouden te blijven, deze zullen door de archeologen indien nodig omzichtig verwijderd worden. 

Teneinde het archeologisch onderzoek tijdig af te ronden worden de bijkomende sleufwerken ingepland in het begin van de maand juli. Het vellen van de bomen zal aanvangen op 29 juni en een vijftal dagen duren. 

Voor de werken wordt het achterste gedeelte van de parking aan de Berlaarsesteenweg voorbehouden als werfzone. Tevens wordt het fietspad tussen de Berlaarsesteenweg en de Gasthuisstraat afgesloten. Er is een omleiding voorzien langs de Gasthuisstraat, Kessel-Dorp, Sint Lambertusstraat en Berlaarsesteenweg.