Andere samenwerkingsvormen

Naast de vier specifieke samenwerkingsvormen is lokaal bestuur Nijlen ook nog lid van tal van verenigingen. In dat geval gaat het om huisvestingsmaatschappijen, financierings- en verzekeringsinstellingen, provinciale organisaties en andere overlegvorming/organisaties.

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw (VVOG vzw)

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) heeft als doel:

 • het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;
 • de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
 • de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer;
 • het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

 • Algemene vergadering: schepen Paul Laurijssen

Wil je meer weten? www.vvog.info

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Rivierenland is de waterrijke regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen waar de rivieren Rupel, Dijle, Nete, Schelde en Zenne lopen.

Regionaal Landschap Rivierenland wil deze bijzondere streekidentiteit bewaren en verstevigen door projecten uit te werken rond landschapszorg, natuurbehoud, educatie en landschapsrecreatie.

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

 • Algemene vergadering: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Tom Covens
 • Raad van bestuur: schepen Griet Van Olmen

Wil je meer weten? www.rlrl.be

OVSG vzw

De Onderwijsvereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort OVSG, ondersteunt de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

OVSG biedt:

 • Dienstverlening aan lokale besturen en hun scholen
 • vorming en begeleiding aan stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs
 • belangenbehartiging via vertegenwoordiging en overleg om de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs te vrijwaren

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

 • Algemene vergadering: schepen Griet Van Olmen

Wil je meer weten? www.ovsg.be

Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans vzw

SVK De Woonkans vzw is werkzaam in de gemeentes Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven.

Zij huren woningen en appartementen van private eigenaars en verhuren deze verder aan sociaal en financieel kwetsbare kandidaat-huurders die nood hebben aan een kwaliteitsvolle en betaalbare woning.

Het OCMW is aangesloten bij dit samenwerkingsverband.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: (de leden ontvangen per zitting een kilometervergoeding, geen presentiegeld)
  • lid Bijzonder Comité Sociale Dienst Nicholas Van der Veken,
  • raadslid Dorien Van Assche,
  • raadslid Annelies Van Looy,
  • raadslid Leo Verelst
 • Raad van bestuur: (de leden ontvangen per zitting een kilometervergoeding, geen presentiegeld)
  • voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Lien Du Four
  • lid Bijzonder Comité Sociale Dienst Sarah Diels

Wil je meer weten? www.svkdewoonkans.be

Ligo vzw Regio Mechelen

Ligo wordt gefinancierd door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze zorgt voor basiseducatie in de regio Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Boom, Willebroek. Ze organiseren cursussen voor volwassenen op vlak van taal, rekenen, computer en algemene vorming.

Het OCMW is aangesloten bij deze vereniging

Vertegenwoordiging 

 • Algemene vergadering: schepen/lid vast bureau Griet Van Olmen (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.ligo.be

vzw De Kringwinkel Zuiderkempen en vzw Milieu en Werk

De Kringwinkel Zuiderkempen zamelt herbruikbare goederen in en biedt deze aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte service aan via een van de zeven kringwinkels. Daarnaast onderneemt de Kringwinkel Zuiderkempen acties die gericht zijn op reductie van gebruik en verspilling van energie en grondstoffen. Als sociale werkplaats stelt de Kringwinkel Zuiderkempen hoofdzakelijk mensen tewerk die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn of leven van een leefloon.

Om een brede waaier aan activiteiten te kunnen ontwikkelen, heeft de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen zeer nauwe banden met een andere organisatie: de vzw Milieu en Werk. Deze vzw houdt zich bezig met tewerkstellingsinitiatieven en met patrimoniumbeheer.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: schepen Tom Covens (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.dekringwinkel.be/zuiderkempen

Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG vzw)

De vereniging van Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten en ocmw’s. VVSG organiseert zich rond drie opdrachten:

 • Ondersteuning en dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
 • Belangenbehartiging
 • De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: raadslid Victor De Groof met als plaatsvervanger burgemeester Paul Verbeeck (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.vvsg.be

vzw Briljante Kempen

Vzw Briljante Kempen is een dynamische samenwerking tussen de gemeenten Nijlen en Grobbendonk en Kempens Karakter. De vzw wil het diamantair erfgoed van de Antwerpse Kempen inventariseren, registreren en ontsluiten. Onder deze vzw zitten de collecties van het voormalige Diamantmuseum van Grobbendonk en de collectie van Slijperij Lieckens in Nijlen.

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

 • Algemene vergadering: schepen Griet Van Olmen
 • Raad van bestuur:
  • burgemeester Paul Verbeeck
  • schepen Luc Luyten

Wil je meer weten? www.briljantekempen.be

ERSV vzw

ERSV staat voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband en heeft als doel de streekontwikkeling op gebied van werkgelegenheid en economie te bevorderen.

Concreet gebeurt dit door het inrichten van de organen SERR (Sociaaleconomische Raad van de Regio) en RESOC (Regionaal Sociaaleconomische Overlegcomité) in de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Kempen. Deze streekorganen hebben binnen de structuur een vrij grote autonomie en kunnen zodoende binnen de streek inhoudelijke initiatieven nemen om de missie waar te maken.

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

 • Algemene vergadering: schepen Griet Van Olmen

vzw Streekplatform Kempen

De Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners en regionale stakeholders verbinden zich met het Streekplatform Kempen in een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt. Het nieuwe samenwerkingsverband is actief in het arrondissement Turnhout, inclusief Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het doel is om met één stem de Kempen te versterken.

Vertegenwoordiging 

 • Algemene vergadering: schepen Griet Van Olmen (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? streekplatformkempen.be

vzw Bosgroep Antwerpen Zuid

Zowat 70 procent van de Vlaamse bossen is in handen van privé-eigenaars. Voor hen werd door de Vlaamse overheid een aparte dienstverlening uitgewerkt, met als naam de Bosgroep. Die tracht de boseigenaars te verenigen en hen een dienstverlening op maat te bieden.

Onze gemeente behoort tot het werkingsgebied van de Bosgroep Antwerpen Zuid. Het is een vzw door en voor privé-boseigenaars.

Wat mogen boseigenaars van de Bosgroep verwachten?

 • Gratis en vrijblijvend bosbouwtechnisch advies tijdens een bosbezoek
 • Hulp bij kapmachtigingen, subsidies, beheerplannen en administratie
 • Praktische steun en hulp op het terrein bij beheerwerken in het bos. De bosgroep kan u bosarbeid tegen een beperkte vergoeding aanbieden
 • Organisatie van houtverkoop
 • Ondersteuning bij (her)bebossing
 • Ondersteuning bij kleinschalige natuurrealisaties
 • Een uitgebreid aanbod van cursussen en activiteiten
 • Ledenblad ‘de Bosgazet’
 • Ontmoetingen met andere boseigenaars uit de regio en een uitgebreid netwerk in de bos- en houtsector

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: schepen Tom Covens met als plaatsvervanger raadslid Els Herremans (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? bosgroepen.be/antwerpen-zuid-2

Stichting Kempens Landschap

Kempens Landschap is een stichting van openbaar nut en werkt op vier vlakken: landschap verwerven, landschap opwaarderen, landschap openstellen en tenslotte gemeenten adviseren.

Stichting Kempens Landschap koestert waardevolle historische landschappen en openruimtegebieden in de provincie Antwerpen. Door domeinen aan te kopen, te beheren en open te stellen voor het publiek willen ze zoveel mogelijk van het Kempens landschap bewaren en toegankelijk maken. Ze kijken met een integrale bril naar het landschap en zoeken steeds naar een evenwicht tussen cultuur, natuur, recreatie en landbouw. Ondertussen beheren ze ruim 1200 ha verspreid over 65 aangesloten gemeentebesturen.

Vertegenwoordiging

 • Raad van bestuur: burgemeester Paul Verbeeck (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.kempenslandschap.be

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, of kortweg ISB, is een ledenvereniging en een kenniscentrum. ISB is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijke sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van ISB als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.

Vertegenwoordiging

 • Raad van bestuur: Erik Blondeel, klantenadviseur aanbod sport (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.isbvzw.be

vzw V-ICT-OR

De Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR wil de deskundigheid in het vakgebied ICT ontwikkelen en bevorderen, om zo de professionalisering op elk niveau in het lokale bestuur te ondersteunen.

Zij wil dienstverlening en belangenbehartiging in ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het ICT-beleid in het lokale bestuur betrokken zijn. Zij wil een netwerk en forum vormen voor ontmoeting en uitwisseling tussen allen die op het terrein van ICT in het lokale bestuur actief zijn alsook optreden als motor om de samenwerking tussen de verschillende andere overheidsniveaus te ondersteunen.

De gemeente is lid van V-ICT-OR, maar heeft geen afvaardiging in de bestuursorganen van deze vzw.

Wil je meer weten? www.v-ict-or.be

Beleidsgroep Wijk-werken

Wijk-werken is in essentie een werkervaringsmaatregel dat tot doel heeft om kansengroepen op 1 jaar tijd klaar te stomen voor het Normaal Economisch Circuit via de uitvoering van specifieke opdrachten en klussen (vergelijkbaar met de taken die werden opgenomen vanuit PWA). De toeleiding van werkzoekenden naar wijk-werken gebeurt enerzijds vanuit VDAB en anderzijds vanuit het OCMW voor wat betreft de leefloongerechtigden.

Vertegenwoordiging

 • Beleidsgroep: schepen Lien Du Four met als plaatsvervanger schepen Griet Van Olmen (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.igemo.be/wijk-werken-rivierenland

Bekkenbestuur Netebekken

Het bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op niveau van het bekken. Het bekkenbestuur bestaat uit een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. De lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en wateringen) zijn via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in het bekkenbestuur vertegenwoordigd. Het bekkenbureau is kleiner van samenstelling en bereidt het werk van de algemene bekkenvergadering voor. De algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt het.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Tom Covens (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken

Opvolgingscommissie Kleine Nete

Om de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan, zijn verschillende overheden aan het werk in de vallei. Er staan heel wat projecten op stapel. Al deze projecten zoeken naar een optimale inrichting van de vallei om de doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

De opvolgingscommissie Kleine Nete heeft als opdracht de voortgang en onderlinge afstemming van de verschillende plannen en processen in de vallei te bewaken.

Vertegenwoordiging

 • Opvolgingscommissie: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Paul Laurijssen (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.kleinenete.be

Vervoerregio Kempen en vervoerregio Antwerpen

Om basisbereikbaarheid te realiseren, wordt Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in die vervoerregio. Een vervoerregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor.

De gemeente Nijlen is aangesloten bij vervoerregio Kempen en waarnemend lid bij vervoerregio Antwerpen.

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

 • Vervoerregioraad Kempen: schepen Victor De Groof
 • Waarnemend lid bij Vervoerregioraad Antwerpen: schepen Victor De Groof
 • Werkgroepen vervoerregio: beleidsadviseur mobiliteit Eileen Verpoucke

Wil je meer weten? basisbereikbaarheid.be/vervoerregioraad

NV Fineg

Fineg werd opgericht in 2000 door de gemeenten van Iveg en de toenmalige VEM als gevolg van de liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt. IVEG werd aangeduid als netbeheerder en Fineg nam de leveringsactiviteit en bestaande participaties in de productie over. Fineg heeft 16 gemeenten-aandeelhouders en heeft tot doel om als publieke investeerder een actieve bijdrage te leveren aan de transitie naar een CO2-arme economie die maximaal hernieuwbaar is. Zij ondersteunt lokale overheden in hun lokaal energiebeleid door actief participaties te nemen en te beheren en door leningen toe te staan die hieraan bijdragen.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: burgemeester Paul Verbeeck met als plaatsvervanger schepen Paul Laurijssen (de leden ontvangen geen presentiegeld, wel kilometervergoeding)
 • Raad van bestuur: Glenn Moons (de leden ontvangen een presentiegeld van € 213,32 per zitting en kilometervergoeding)

NV Gemeentelijke Holding in vereffening

De Gemeentelijke Holding is in handen van de gemeenten en provincies en participeerde onder meer in Dexia Holding. Op 7 december 2011 besliste een buitengewone algemene vergadering om de Gemeentelijke Holding te vereffenen. Die vereffening is vandaag nog steeds bezig.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering: schepen Victor De Groof met als plaatsvervanger raadslid Bert Celis (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Poolstok

Poolstok is de nieuwe benaming voor het Vlaams Selectiecentrum voor overheidspersoneel CVBA. Zij organiseren selectieprocedures en bieden daarnaast een brede waaier aan personeels- en overheidsdiensten aan.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente en OCMW: schepen Victor De Groof met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)

Wil je meer weten? www.poolstok.be

OFP Prolocus

Het OFP Prolocus (vroeger OFP Provant) is een organisme voor de financiering van pensioenen met als doel om aan de contractuele personeelsleden in overheidsdienst binnen de provincie Antwerpen een aanvullend pensioen uit te keren.

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente en OCMW: schepen Victor De Groof met als plaatsvervanger financieel directeur Piet Mariën

vzw VOC Neteland

Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Neteland. Het centrum  zorgt voor de opvang en verzorging van inheemse wilde dieren. Na revalidatie worden ze terug vrijgelaten in de natuur.

Wil je meer weten? www.vocneteland.be

Rolkar Rivierenland

Het doel van de dienstverlening is om personen op een comfortabele manier en zittend in een rolstoel veilig te vervoeren. Het aanbod van het aangepast vervoer moet voldoende kwaliteit bieden om aan de mobiliteitsbehoefte van deze doelgroep te voldoen.

Wil je meer weten? www.vlotter.be

vzw Mondiale werken Lier

Dit is een actieve vrijwilligersvereniging die zich voornamelijk richt tot ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie, zoals vluchtelingen, asielzoekers, daklozen, mensen met een laag inkomen,…. Hiertoe biedt zij een uiteenlopend activiteitenaanbod aan: van ondersteuning in de zoektocht naar een woning; over begeleiding in het behoorlijk bewonen van een woning; tot ondersteuning in de zoektocht naar werk; vluchtelingen wegwijs maken in de samenleving ...

Fietsbieb

De Fietsbieb is een vrijwilligersinitiatief en leent tweedehands kinderfietsen uit aan kinderen tot 12 jaar.

Wil je meer weten? www.fietsbieb.be

SPORT-IT vzw

SPORT-IT vzw organiseert sportieve vrijetijdskampen in samenwerking met verschillende actoren binnen het lokale sportlandschap, waaronder de gemeente Nijlen als bevoorrechte partner.

Wil je meer weten? www.sportit.be

Veilig Huis Rivierenland

Het Veilig Huis Rivierenland (vroeger Family Justice Center Mechelen) is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld (IFG) bundelt om deze maatschappelijk problematiek op een duurzame, efficiënte en doeltreffende manier aanpakken.

Wil je meer weten? www.mechelen.be/veilig-huis

Leren@vaart vzw

De organisatie beheert het Lokaal Loket Kinderopvang en biedt ondersteuning aan de gemeente en de gezinnen.

Wil je meer weten? www.lerenatvaart.be

Vlaams Energiebedrijf nv (VEB)

Het VEB heeft als doel het verhogen van de energie-efficiëntie van het patrimonium van de Vlaamse overheid. De VEB en de gemeentes Nijlen, Grobbendonk en Berlaar werken samen in  functie  van  een  Energiedienstenopdracht  voor  het patrimonium, respectievelijk adviesverlening  over  het  verloop  en  opzet,  de  voorbereiding  en  het  beheer  van plaatsingsprocedure van de Energiedienstenopdracht.

Wil je meer weten? www.veb.be

Ferm Huishoudhulp cv

Deze samenwerking heeft als doel de ex-personeelsleden van het OCMW Nijlen dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven aangezien de thuispoetsdienst eerst door Extra Time en nu door Ferm Huishoudhulp werd overgenomen.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen

VKM is een laagdrempelig en vertrouwd aanspreekpunt m.b.t. situaties van (vermoeden van) kindermishandeling en maakt als gemandateerde voorziening deel uit van het netwerk ‘advies- en hulplijn 1712’  van de Vlaamse Overheid.

CAW Boom Mechelen Lier

CAW Boom Mechelen Lier en alle 18 gemeenten van haar zorggebied werken samen rond de uitvoering van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid. Wonen is een grondrecht voor iedereen. Iedereen heeft het recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Opvang en begeleiding zijn daarbij voor sommige personen van belang en de partijen bij deze samenwerking streven ernaar het recht op wonen te  realiseren door minimaal een regionaal geïntegreerd beleid rond de aanpak van dak- en thuisloosheid uit te werken.

Regiobib Rivierenland

De gemeentebesturen van Lier, Bonheiden, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Duffel, Nijlen en Heist-op-den-Berg werken samen op het vlak van hun openbare bibliotheken onder de noemer Regiobib Rivierenland – Een Sterk Verhaal.

VDAB

Samenwerking tussen de lokale besturen van Nijlen, Berlaar en Heist-op-den-Berg en VDAB Antwerpen met het oog op een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie. Samen worden actiedomeinen vastgelegd en acties vastgelegd in het actieplan. Hiermee worden drie centrale ambities beoogd: 1. Meer mensen aan de slag 2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt 3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat.

Wil je meer weten? www.vdab.be

Logo Mechelen vzw

Logo (LOkaal GezondheidsOverleg) is een netwerkorganisatie voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Zij motiveren, adviseren en ondersteunen lokale partners bij het streven naar gezondheidswinst voor de bevolking.  

Vertegenwoordiging

 • algemene vergadering: schepen Lien Du Four  (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding) 

Wil je meer weten? www.logomechelen.be

Woonschakel Berg en Nete

Met de Woonschakel Berg & Nete bundelen de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte de krachten: elke huidige en toekomstige sociale inwoner van het werkgebied woont in een kwaliteitsvolle, betaalbare en aan zijn noden aangepaste woongelegenheid die gesitueerd is in een leefbare woonomgeving, dat is de doelstelling.

De prioriteiten zijn dan ook het bouwen van nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen, het renoveren van wijken richting klimaatdoelstelling 2050 en het inhuren van kwaliteitsvolle panden in elke gemeente. Om te bepalen wie er in een sociale woning mag wonen, stellen de vier gemeenten (binnen de wettelijke regels) samen een toewijsreglement op.

Wil je meer weten? www.woonschakelbergennete.be

Woonmaatschappij Rivierenland (Woonland)

Gemeente Nijlen was aangesloten bij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO). Tegen juni 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. 
In het kader van deze veranderingen is KLEMO op 1 juli 2022 gefuseerd met Woonpunt Mechelen en vormen zij samen één woonorganisatie: Woonmaatschappij Rivierenland of kortweg Woonland. 
Gemeente Nijlen blijft aangesloten bij Woonland totdat de projecten die onder KLEMO werden gestart zijn afgewerkt.

Wil je meer weten? wmwoonland.be

LeefGoed

Gemeente Nijlen was aangesloten bij Zonnige Kempen. Tegen juni 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.
In het kader van deze veranderingen is Zonnige Kempen opgegaan in Leefgoed, de nieuwe woonmaatschappij in de Zuiderkempen en Neteland. 
Gemeente Nijlen blijft voorlopig aangesloten bij LeefGoed totdat de overdracht aan de toekomstige woonmaatschappij volledig is afgerond.

Wil je meer weten? leefgoed.be