Culturele verenigingen

Cultuurwijzer

Een overzicht van de verenigingen, met alle contactgegevens en een beschrijving, kan je vinden in deze de cultuurwijzer. Een papieren exemplaar kan opgehaald worden aan het onthaal in het gemeentehuis

Opgelet, het betreft een publicatie van 2017. Er zal weldra werk gemaakt worden van een nieuwe editie.

Bekijk de cultuurgids hier.

Erkenning en subsidiëring verenigingen

Hieronder vindt u meer informatie over de erkenning en subsidiëring van (socio-culturele) verenigingen. Heeft u nog vragen hieromtrent, dan kan u terecht bij de Afdeling Sociaal en Vrije Tijd via cultuur@nijlen.be of 03 410 02 11.

Erkenning als socio-culturele vereniging

Verenigingen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, kunnen erkend worden als socio-culturele vereniging binnen een bepaalde categorie. Bij deze erkenning horen ook subsidies, die gebaseerd worden op het voorgaande werkingsjaar van de vereniging.

 1. CATEGORIE 1: Verenigingen gericht op algemene vrijetijdsbesteding.
 2. CATEGORIE 2: Verenigingen gericht op sociale en/of culturele vorming.
 3. CATEGORIE 3: Verenigingen gericht op amateurkunsten en verenigingen met louter cultuurscheppende, cultuurbewarende en cultuurbevorderende activiteiten.
 4. CATEGORIE 4: Verenigingen gericht op het bewaren en ontsluiten van het lokale erfgoed.

De voorwaarden om erkend te worden als socioculturele vereniging zijn:

 1. De vereniging moet minimaal 2 socio-culturele activiteiten organiseren die openstaan voor alle Nijlenaars en plaats vinden op Nijlens grondgebied.
 2. De vereniging heeft haar zetel op het grondgebied van Nijlen en moet bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden in Nijlen woont.
 3. De vereniging is opgericht door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
 4. De vereniging bestaat enkel uit vrijwilligers. Leden van de vereniging kunnen niet vergoed worden voor geleverde prestaties/diensten.
 5. De vereniging komt in aanmerking na één jaar werking.
 6. De vereniging is lid van de cultuurraad, met minimaal 1 deelname per jaar aan een algemene vergadering of themavergadering.
 7. Bereid zijn om op vrijwillige basis mee te werken aan culturele evenementen, georganiseerd door de cultuurraad of het gemeentebestuur.
 8. Dubbele subsidiëring door verschillende overheden is niet toegelaten, tenzij deze gelden ontvangen worden naar aanleiding van geleverde prestaties in wedstrijden.
 9. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die socio-culturele activiteiten organiseren, kunnen niet erkend worden als socio-culturele vereniging.
 10. Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden, maar geen subsidies aanvragen, kunnen wel erkend worden als socio-culturele vereniging zonder subsidies.
 11. De vereniging moet de eventuele controle van de gemeente aanvaarden. De gemeente behoudt het recht om jaarlijks steekproeven uit te voeren bij de erkende verenigingen.

Het volledige reglement en de aanvraagformulieren vindt u hier:

Erkenning als Nijlense vereniging

Verenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden gestelde voorwaarden om erkend te worden als socio-culturele vereniging, komen mogelijks wel in aanmerking voor erkenning als Nijlense vereniging. Aan deze erkenning zijn geen subsidies verbonden.

De voorwaarden voor erkenning zijn:

 1. Minimum 2 activiteiten organiseren die openstaan voor Nijlense inwoners.
 2. Haar zetel en hoofdactiviteiten hebben op het grondgebied van Nijlen.
 3. Bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden in Nijlen woont.
 4. Opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
 5. De vereniging komt in aanmerking na één jaar werking.
 6. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden.
 7. Geen erkenning of subsidiëring ontvangen via een andere gemeentelijke adviesraad

Hier vind je het volledige reglement en de aanvraagformulieren.

Logistieke ondersteuning

Enkel erkende verenigingen en scholen kunnen gratis feestmaterialen ontlenen. Het gaat om podiumelementen, nadars, herashekken, tentoonstellingspanelen, tafels, stoelen, enzoverder.

De precieze voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier.

Voor de uitleen van een beamer, geluidsmeter of fuifbox, kan je terecht bij het onthaal in het gemeentehuis.

Bekendmaking activiteiten

De centrale bron voor een overzicht van wat er te doen is in Nijlen, is www.uitinnijlen.be. Het is de bedoeling dat een vereniging of organisator zelf de activiteiten invoert.

Vanuit deze centrale databank wordt de activiteitenkalender op deze website én in de Gemeentekroniek ingevoerd.

Erkende verenigingen kunnen hun activiteiten aankondigen via de infoborden die op vier plaatsen in de gemeente staan. Wil je een activiteit aankondigen, mail dan de gegevens door naar communicatie@nijlen.be

Infrastructuur

Erkende verenigingen kunnen tegen een voordelig tarief in Gemeenschapscentrum ’t Dorp terecht voor het huren van zaaltjes en lokalen voor vergaderingen, fuiven, voorstellingen, eetfestijnen, enzoverder.

Gemeenschapscentrum ’t Dorp – Berlaarsesteenweg 2 – 2560 Kessel.

Meer info over gemeentelijke infrastructuur vindt u hier.