Mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan kan je hier raadplegen.

Aangezien mobiliteit en alles daar rond heel snel evolueert, besloten we in 2018 om het mobiliteitsplan volledig te vernieuwen. We streven naar een verkeersveilige en leefbare gemeente en willen volop inzetten op de 'modal shift'. Dit wil zeggen dat korte verplaatsingen zoveel mogelijk gebeuren te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en dat langere trajecten met de wagen over de juiste routes gebeuren. Zo is er minder verkeersdrukte en sluipverkeer.

Ter voorbereiding van een nieuw mobiliteitsplan kwamen we begin 2019 samen met 8 externe experten die mee nadachten over de mobiliteit in Nijlen. Hieruit vloeide een ambitienota uit voort. 

Op 29 juli werd het bestek gegund aan het studiebureau TRAJECT dat samen met participatiebureau Meneer De Leeuw een mobiliteitsstudie heeft opgestart in Nijlen. 

Ondertussen werden in de periode van september tot januari zo'n 50 Nijlenaars geïnterviewd over wonen, werken en leven in Nijlen en hoe de toekomst voor mobiliteit in Nijlen er zou kunnen uitzien. Deze inzichten, alsook de inventarisatie van de bestaande situatie en beschikbare studies, werden samengevat in de 'oriëntatienota'. Deze werd voor de 'begeleidingscommissie mobiliteit' voorgesteld. Hier waren verschillende stakeholders en partners aanwezig zoals adviesraden, middenveld en Vlaamse partners. De nota dient nu nog officieel te worden goedgekeurd. 

Ondertussen werd er midden april ook gestart met het bijkomend verkeersonderzoek. Met deze data zal een eerste aanzet gemaakt worden voor de toekomstige mobiliteit in Nijlen. Het is uiteraard de bedoeling om de Nijlenaar hier nog bij te betrekken. Zodra dit kan (afbouwen van corona-lockdown) wordt dit verder uitgewerkt. Houd zeker ook de website www.nijlenmeemaken.be in het oog. Meer info volgt!