Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Ruimtelijke visie – Provinciaal niveau

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050. Het bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

Op 26 oktober 2023 werd het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vastgesteld. Dit Ruimtelijke Beleidsplan vormt een overkoepelende visie, waarbinnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid zich dient in te passen in deze visie.

De bijhorende documenten kunnen teruggevonden worden op de website van de provincie; https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/gemeenten-in-beweging/data-en-analyse/provinciaal-beleidsplan-ruimte-antwerpen-in-opmaak.html

Ruimtelijke visie – Gemeentelijk niveau

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bepaalt het ruimtelijke beleid van ons dorp voor de toekomst. Het is een beleidsplan dat uitstippelt hoe we de grote ruimtelijke ontwikkeling en dynamiek van ons dorp willen ordenen en sturen.

In 2004 keurde de gemeenteraad haar eerste gemeentelijke ruimtelijk structuurplan goed. Hiermee werd de basis gelegd voor de lange termijnontwikkeling van de gemeente.

Op 24 juli 2015 keurde de gemeenteraad de herziening van dit ruimtelijk structuurplan goed. Deze herziening richtte zich op de volgende thema’s:

  • Identiteit van de kernen
  • Kwalitatieve woonontwikkelingen met aandacht voor betaalbaar wonen
  • Economische profilering van de gemeente
  • Recreatieve en toeristische ontwikkelingsmogelijkheden

Het bovenstaand vernoemde Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen heeft als gevolg dat enkele zaken uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan geschrapt worden. Een overzicht vindt u hier.

Uitvoering

Ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan beschikt de gemeente over verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's, het Beeldkwaliteitsplan en het Open Ruimte Perspectief. Deze documenten beschikken samen over verordenende stedenbouwkundige voorschriften, tools en richtlijnen om de ruimtelijke ordening binnen onze gemeente naar een hoger niveau te tillen.