Toegang tot bestuursdocumenten


 

Raadpleegomgeving

De gemeente, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) van Nijlen werken met een toepassing voor digitale besluitvorming.

Via een aparte webpagina, de raadpleegomgeving, kan iedereen bepaalde documenten raadplegen die het bestuur moet bekendmaken volgens het decreet over het lokaal bestuur. De bekendmaking gebeurt binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten.

Welke documenten kan je zoal bekijken via de raadpleegomgeving?

 • de lijst met besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester;
 • de lijst met besluiten van de OCMW-raad, het vast bureau en de voorzitter van het vast bureau;
 • de lijst met besluiten van de raad van bestuur van het AGB;
 • de agenda van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
 • de notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
 • specifieke besluiten zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur.

Hoe raadplegen?

 1. Surf naar de digitale raadpleegomgeving.
 2. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.
 3. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).
 4. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken.

 1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.
  Wanneer er veel zoekresultaten getoond worden, kan je filteren door te klikken op de plus-knop die naast de zoekbalk verschijnt. Bevestig de filters door op de blauwe zoekknop te klikken.

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz.

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Hierin staat onder meer dat de aanvraag schriftelijk dient te gebeuren en dat je je naam en adres bij aanvraag moet bekend maken.

Klik HIER om een formulier in te vullen om een bestuursdocument aan te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

Bij een afwijzing of het uitblijven van een (tijdige) beslissing, kan de aanvrager beroep instellen bij de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur. Dit doet u via mail: openbaarheid@vlaanderen.be of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel. U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd of de termijn waarop de beslissing had moeten worden verstuurd is verstreken.

Klachten en nodige documenten.

Je kan klacht indienen tegen de besluiten genomen door een gemeentelijk orgaan. Dit moet binnen de 30 dagen gebeuren, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten. 

Meer info via de klachtenprocedure van algemeen bestuurlijk toezicht.