Projectverenigingen

Projectverenigingen zijn een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur. Ook hier is er geen beheersoverdracht: de statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners. De projectvereniging is opnieuw bedoeld voor kleinschalige projecten, maar kan wel optreden als afzonderlijke rechtspersoon, met alle implicaties er aan verbonden (bv. de mogelijkheid eigen personeel te hebben).

 • oprichting voor periode van 6 jaar, opeenvolgende verlenging van maximum 6 jaar mogelijk
 • mag niet opgericht worden in een verkiezingsjaar
 • vervroegde uittreding mogelijk als andere gemeenten instemmen + schadevergoeding (als er schade zou zijn voor andere besturen)
 • Bestuur:
  • raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn (bestuurder (uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen) + bestuurder met raadgevende stem (raadslid van oppositie)
  • na verkiezingen nieuwe aanstellen in januari want treden aan per 1/02
  • taak bestuur:
   • nemen van beslissingen die hun expliciet door de deelnemers zijn opgedragen, is in elk geval bevoegd voor het personeelsbeleid
   • stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelnemers die hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten

Gemeente Nijlen is deelnemer in onderstaande projectverenigingen:


Berg en Nete

Deze vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud (zonder eigendomsverwerving), beheer onderzoek en ontsluiting van het onroerend (archeologisch, landschappelijk, monumenten) erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond dit erfgoed.

De intergemeentelijke projectvereniging zal bovenlokale initiatieven ontwikkelen en trachten bijhorende financiering aanvragen.

Het lokaal bestuur Nijlen wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding):

 • Stemgerechtigd lid Griet Van Olmen en plaatsvervangend stemgerechtigd lid Luc Luyten
 • Raadgevend lid Jan Verbraecken en plaatsvervangend raadgevend lid Johan Van Dessel

Wil je meer weten? www.bergennete.be

Kempens Karakter

Kempens Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 12 gemeenten in de vorm van een projectvereniging. Momenteel zijn er drie deelwerkingen: cultureel erfgoed (erfgoedcel), toerisme en onroerend erfgoed (intergemeentelijk onroerenderfgoeddienst, kortweg IOED). Daarnaast is er ook nog een werking rond diamantair erfgoed (Briljante Kempen). De gemeente Nijlen participeert in de deelwerkingen rond cultureel erfgoed, toerisme en diamantair erfgoed.
Deze nota schetst een stand van zaken met een focus op de afgelopen drie jaar, bekijkt de structuur van de organisatie op dit moment en bespreekt enkele projecten en dossiers.


Een greep uit de realisaties voor Nijlen:

 • coördinatie van vzw Briljante Kempen en het project Schitterend Geslepen (diamantair erfgoed)
 • publieksprojecten rond verschillende erfgoedthema’s, bijvoorbeeld ‘Kempen kookt!’ (cullinair erfgoed), ‘Kempen zingt!’ (gezongen erfgoed), ‘De Jaren Demaks’ (jeugdbewegingen), ‘Erfgoedkampioenen-Kampioenenerfgoed’ (sporterfgoed)
 • ondersteuning traditie nieuwjaarszingen: verdeling zangzakken en verspreiding brochure voor nieuwe inwoners
 • 20.140 euro voor de realisatie van lokale projecten in Nijlen, bijvoorbeeld boek rond diamantverleden en spektakel Diamant 2019
 • ondersteuning activiteiten op Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed, zowel financieel (€250/initiatief), inhoudelijk als communicatief
 • ondersteuning activiteiten op Archeologiedagen en Open Monumentendag
 • digitaliseren van oude foto’s en filmpjes + valorisatie van dit materiaal op de erfgoedbank www.kempenserfgoed.be
 • subsidie voor periodieke publicaties voor HK De Poemp: €1.000/jaar (2009-2018)
 • projectsubsidie voor Gidsen Fort van Kessel: €2.500 (2012)
 • projectsubsidie voor Davidsfonds Kessel: €344 (2018)
 • ondersteuning bij opmaak Masterplan Toerisme en Recreatie (2017)
 • aankoop tablets, laptops, grootletterboeken en Stripgids voor de bibs, evenals investering in Boekstart
 • realisatie van initiatieven voor verschillende doelgroepen van de bibs, bijvoorbeeld voor kinderen (Beestige Bibs) en voor senioren (mediawijsheid)
 • toeristische projecten rond volkscafés, winterw andelen, zomerschilderen, volksverhalen (‘Van Horen Zeggen’), picknicken, placemats en kerststallen + aankoop beachvlag
 • organisatie van studiedagen en netwerkmomenten in Grobbendonk, bijvoorbeeld ‘Archiefzorg’ (2014) en het ontmoetingsmoment van Kempens Karakter (2015)

Worden verwacht in 2019: tentoonstelling rond sporterfgoed, evenement ‘Diamant 2019’, …

Het lokaal bestuur Nijlen wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding):

 • Stemgerechtigd lid Griet Van Olmen en plaatsvervangend stemgerechtigd lid Luc Luyten
 • Raadgevend lid André Mariën en plaatsvervangend raadgevend lid Johan Van Dessel

Wil je meer weten? www.kempenskarakter.be