Bestuursakkoord, Missie & Visie

Op deze pagina


 

VISIE: Hoe zien we Nijlen in de wereld van morgen

Nijlen geborgen

Nijlen is een warme, levendige en groene gemeente waar jong en oud graag samen wonen, werken, leven en leren. In onze gemeente voelen mensen zich veilig en goed in hun vel. Het lokaal bestuur heeft voeling met wat er leeft in de samenleving. Armoede en onrecht behoren tot het verleden, iedereen krijgt dezelfde kansen. In de omgang met elkaar staan respect, ambitie en enthousiasme voorop.


Nijlen morgen

In onze gemeente is ruimte om te groeien. Het lokaal bestuur zorgt er mee voor dat iedereen kan blijven leren en ontwikkelen, dicht bij huis. Nijlen is zich bewust van de uitdagingen van de toekomst. Daarom focussen we op de lange termijn en houden in onze keuzes rekening met huidige én toekomstige generaties. We spelen flexibel in op kansen én uitdagingen. Klaar voor verandering waar nodig en met waardering voor wat werkt.

Nijlen durft

Nijlen staat met een open blik in de wereld en is klaar voor de toekomst. We kijken vooruit en durven eigentijdse keuzes te maken. Zo investeren we in een duurzame, slimme en groene leefomgeving voor de Nijlenaars van overmorgen.

Nijlen samen

De samenleving maken we samen. Met elkaar werken we aan een gemeente waar elke burger, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale status, zich goed voelt. Er wordt geluisterd naar elke stem, er is plek voor initiatief van burgers en we voelen ons samen verantwoordelijk. We zijn trots op én wie we zijn én wat we elke dag met elkaar bereiken. Een briljante gemeente, die uitblinkt in 1001 facetten.


MISSIE: Wat wil Nijlen betekenen voor haar inwoners


Klantgericht

In onze gemeente staat de burger centraal. We werken daarom op maat van de burger, gaan voor een open en respectvolle communicatie en streven naar kwalitatieve dienstverlening dicht bij de mensen, zowel fysiek als online. We luisteren naar de behoeftes van de Nijlenaar en het liefst zijn we de vraag nét voor.

Betrokken burgers

Onze inwoners voelen zich betrokken en samen laten we Nijlen bloeien. Ondernemers, verenigingen, burgers en bestuur geven gezamenlijk vorm aan onze gemeente. We ondersteunen nieuwe vormen van ontmoeting en verbondenheid en stimuleren participatie en co-creatie.

Sterke visie

Nijlen neemt verantwoordelijkheid op lange termijn, stelt prioriteiten en maakt heldere keuzes die richting geven. Onze visie overstijgt partijpolitiek en maakt duidelijk wat we doen én wat we niet doen.

Flexibel bestuur

We besturen Nijlen op een dynamische manier, en kiezen duidelijk wanneer we welke rol innemen. We doen het zelf waar het nodig is, zoeken partners waar het wenselijk is en geven ruimte aan burgers waar het kan. We durven op het juiste moment een stap terug te zetten om initiatief van onderuit te laten groeien.

 

SPEERPUNTEN: Hoe doen we dat

Klantgericht

De klant staat altijd centraal. De klant, dat is élke burger. We nemen elke vraag serieus en zoeken telkens opnieuw naar het juiste antwoord.

Participatief

We stellen ons steeds de vraag of iedereen werkelijk mee is. We zorgen ervoor dat alle Nijlenaars zich betrokken voelen en ondersteunen samenwerking, tussen burgers en met derden.

Duurzaam

Nijlen is er ook voor de inwoners van morgen. Daarom gaan we zorgzaam en consequent om met onze kostbare open ruimte. We versterken onze handelskernen en gaan versnippering tegen. Zo stimuleren we duurzaam verplaatsingsgedrag.

 

SPEERPUNTEN: Hoe ondersteunen we dat

Financieel gezond

Nijlen is een financieel gezonde organisatie. We gaan zorgvuldig om met onze middelen. We voorzien de financiële gevolgen van onze beslissingen en kiezen voor duurzame oplossingen.

Technologisch innovatief

Via digitalisering staan we in nauw contact met elkaar. We brengen onze dienstverlening tot bij de mensen thuis en gebruiken de technologie op een slimme en verantwoordelijke manier om ons dichter bij elkaar te brengen.

Samenwerking

We zijn bruggenbouwers tussen overheden, bedrijven en burgers. We zetten in op het uitbouwen van partnerschappen. In de aanpak van armoede en zorg bundelen we onze krachten met onze partners.

 


 Bestuursakkoord