Dienstverlenende verenigingen

Dienstverlenende verenigingen zijn een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, zonder beheersoverdracht en met door alle partners goedgekeurde statuten. De dienstverlenende vereniging wil voornamelijk activiteiten ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten, op domeinen waarvoor deze geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan.

 • Duurtijd:
  • Voor een periode van maximum 18 jaar (eventueel wat langer om over verkiezingsjaar te trekken (+ opeenvolgende verlengingen)
  • Geen voortijdige uittreding mogelijk (tenzij voor OV in kader van Energiedecreet bij gebiedsuitwisseling)
  • Ontbinding mogelijk
 • Bestuur:
  • De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
  • Algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering) = gemeenteraadsleden
  • Raad van bestuur (maximum 15 bestuurders)
  • Andere bestuursorganen (algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d.) facultatief.

Gemeente Nijlen is deelnemer in onderstaande dienstverlenende verenigingen:

CIPAL

Cipal is de afkorting van Centrum voor Informatica voor Provincie Antwerpen. De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers. De duur van de vereniging werd verlengd tot 2027. Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk.

Het OCMW maakt ook deel uit van deze vereniging.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: raadslid Annelies Van Looy met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten
  • Vertegenwoordiger OCMW: schepen Luc Luyten met als plaatsvervanger raadslid Annelies Van Looy
 • Raad van Bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld van € 213,32 en een kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente en OCMW: burgemeester Paul Verbeeck

Wil je meer weten? www.cipal.be

IKA

De investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort IKA, vormt enerzijds een overlegorgaan voor de openbare sector in de gemengde energie-intercommunale Iveka en zorgt anderzijds voor een grotere participatie in het kapitaal (en dus ook in de winst) van de energie-intercommunale voor de gemeenten.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Luc Luyten met als plaatsvervanger raadslid Annelies Van Looy
 • Raad van Bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld)
  • Stemgerechtigd lid: schepen Griet Van Olmen

IOK

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, afgekort IOK, is een dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking die tot doel heeft de deelnemers - op hun uitdrukkelijke vraag - bij te staan bij de uitvoering van hun taken. Dit door ondersteunende diensten te verlenen, door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen.

Tot het uitgebreide takenpakket van IOK behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening.

Het OCMW maakt ook deel uit van deze vereniging.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen een kilometervergoeding, maar geen presentiegeld)
  • Vertegenwoordiger gemeente: raadslid Simon Kenens met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten
  • Vertegenwoordiger OCMW: schepen Luc Luyten met als plaatsvervanger raadslid Simon Kenens
 • Raad van Bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld van €106,66 en kilometervergoeding – de raad van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer worden achtereenvolgens georganiseerd op dezelfde dag)
  • Stemgerechtigd lid: schepen Bert Celis

Wil je meer weten? www.iok.be

De link naar de statuten / oprichtingsakte: 

https://www.iok.be/historiek-iok

https://www.iok.be/historiek-iok-afvalbeheer

TMVS

De Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, afgekort TMVS, heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facilitymanagement, HRM, infrastructuurmanagement, ICT, servicemanagement en aanverwante en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.

AGB Nijlen maakt ook deel uit van deze vereniging.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen per zitting een kilometervergoeding, maar geen presentiegeld)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Victor De Groof met als plaatsvervanger raadslid Bert Celis 
  • Vertegenwoordiger AGB Nijlen: schepen Victor De Groof met als plaatsvervanger raadslid Els Herremans

Wil je meer weten? www.farys.be/wie-farystmvw

De gecoördineerde statuten kan u hier vinden.