Bronbemaling bij bouwkundige werken

Wat is een bronbemaling?

Een bronbemaling is het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand op de bouwwerf zodat ondergrondse constructies ‘in den droge’ kunnen gebouwd worden. Dit gebeurt door middel van een pomp die het grondwater wegzuigt uit verschillende putten.

Dit grondwater moet vervolgens afgevoerd worden. Gezien de droogte van de afgelopen jaren is het belangrijk om voorzichtig om te springen met bronbemalingen.

Is een bronbemaling meldings- of vergunningsplichtig?

Alle bronbemalingen zijn - ongeacht hoelang ze duren of hoe groot het debiet is - minstens meldingsplichtig. Sommige bemalingen zijn zelfs omgevingsvergunningsplichtig. Dit heeft alles te maken met de indelingslijst die bepaalt dat ALLE bronbemalingen zijn ingedeeld in rubriek 53.2.

Een melding of vergunning voor een bronbemaling moet ingediend worden via het Omgevingsloket.

Hoe stel je een correcte melding voor een bronbemaling op?

Voor de opmaak van de melding/vergunning is in eerste instantie een goede bemalingsstudie/nota nodig, dit volgens de richtlijnen van VMM.

De bemaling dient uitgevoerd te worden door een erkende boorfirma. De boorfirma kan je alle gegevens bezorgen die nodig zijn om de bemaling aan te vragen of kan deze aanvraag voor je indienen.  Laat je bij het invullen van de melding zeker bijstaan door je erkende bemaler (= boorbedrijf), aannemer en/of architect.
(Hier vind je een overzicht van erkende boorbedrijven, kijk naar bedrijven met een kruisje onder Discipline 1)

Volgende gegevens zijn zeker nodig bij de opmaak van je dossier:

 • Exacte locatie
 • Totale uurdebiet, dagdebiet en jaardebiet
 • Onderbouwing aangevraagde debiet en bepaling zettingsrisico (berekeningswijze, normaal opgenomen in bemalingsstudie)
 • Effecten op de omgeving binnen de invloedstraal van de bemaling.
 • Beschrijving van de lozing, of het om vervuild/niet vervuild water gaat (+ motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn.)
 • Indien vervuild: lozingsparameters
 • Info per type bemaling (per grondwaterlaag):
  • Type, diepte
  • verlaging grondwaterpeil en hoe dit is berekend (normaal opgenomen in bemalingsstudie)
  • watervoerende laag, aantal putten uur-en jaardebiet
  • (verwachte) aanlegdatum + duur van bemaling
 • Plan met aanduiding van de bouwput, bemalingspunten en lozingspunt(en) (schaal 1/200 + noordpijl)

Mag je een bronbemaling apart van de bouwkundige werken aanvragen of melden?

Ja, wettelijk gezien mag dit want ook al is er één omgevingsvergunning, bemalingen mogen apart aangevraagd worden. Maar, als de bemaling net voor de geplande start van de bouw wordt gemeld zonder dat het dossier voldoende is onderzocht loop je het risico op vertragingen. Daarom adviseren we om de bemaling meteen samen met je omgevingsvergunning (de vroeger bouwvergunning) in te dienen.

Belangrijk: hou er rekening mee dat een aanvraag voor een bronbemaling pas rechtsgeldig is als de bijhorende werken stedenbouwkundig vergund of vrijgesteld zijn. Een bemaling aanvragen voordat het stedenbouwkundig luik in orde is, mag bijgevolg niet, want alle meldingen moeten getoetst worden op stedenbouwkundige verenigbaarheid.

Waar vind je meer informatie en rekeninstrumenten?

 Aandachtspunten VOORAFGAAND aan de bronbemaling

 1. Enkel erkende boorbedrijven mogen een bemaling uitvoeren. Kijk in de lijst naar de bedrijven waar een kruisje staat onder Discipline 1.
 2. Controleer de meldings- of vergunningplicht van de bronbemaling én van de bijhorende bouwwerken.
 3. Laat je bij het invullen van de melding bijstaan door je erkende bemaler (= boorbedrijf), aannemer en/of architect.
 4. Wil je bemalingswater met een debiet van meer dan 10 m³/uur lozen in een gemengde riolering? Dan moet je een toelating vragen aan Aquafin. Aquafin berekent de vergoeding die aan de lozer zal worden doorgerekend.
 5. Dien geen melding voor een bronbemaling in als de bijhorende bouwwerken niet vergund of vrijgesteld zijn.
 6. Controleer en leef de ‘Bijzondere voorwaarden’ na die zijn opgenomen in de aktename of vergunning. Het niet naleven van deze voorwaarden is een milieumisdrijf.

Aandachtspunten bij OPSTART EN TIJDENS de bronbemaling

 1. Correcte en veilige plaatsing installatie en loospunt (ZANDVANG, SIGNALISATIE,…)
  (Indien installatie en loospunt niet volgens de voorschriften gebeurt zal de bronbemaling stil gelegd worden!)
 2. Startdatum melden bij de gemeente via milieu@nijlen.be;
 3. Debietmeting