CO2 uitstoot in cijfers

 

Om doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen formuleren en de effecten van het klimaatbeleid te kunnen opvolgen, is inzicht nodig in de grootte en bronnen van de huidige CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente. Daarvoor is een gemeentelijke emissie-inventaris opgemaakt. De inventaris geeft voor elke sector zijn aandeel in de totale CO2-uitstoot weer. Het gehanteerde referentiejaar is 2011. Uit de emissie-inventaris blijkt dat in het jaar 2011 62.765 ton aan CO2 werd uitgestoten.

De woningen zijn verantwoordelijk voor 58% van de gemeentelijke CO2-uitstoot. De tertiaire sector (kantoren, handelszaken, horeca, zorgsector …) en de overige industrie nemen elk ongeveer 8% van de CO2-uitstoot voor hun rekening. 21% is toe te schrijven aan het wegverkeer. Van de totale uitstoot is het openbaar vervoer voor 1% verantwoordelijk. De openbare verlichting en de werking van de gemeentelijke diensten vertegenwoordigen elk enkele procenten.

Als we Nijlen vergelijken met een gemiddelde Kempische gemeenten dan valt het grote aandeel van huishoudens in de CO2-uitstoot in Nijlen op. De verklaring hiervoor is eerder te zoeken in de kleinere impact van andere sectoren in de gemeente, dan het feit dat de huishoudens in Nijlen meer CO2 uitstoten.

De inventaris werd uitgevoerd met behulp van de generieke tool die VITO ontwikkelde in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, aangevuld met gemeentespecifieke data.

In deze nulmeting wordt geen rekening gehouden met de uitstoot op autosnelwegen. Ook de emissies van de veeteelt is niet mee opgenomen.