Definitieve vaststelling rooilijn Emilie Van Praetpark

Tijdens de zitting van woensdag 3 juli keurde de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor het Emilie Van Praetpark in Kessel goed. Het gaat hier niet om een  concreet, volledig uitgewerkt plan voor de inrichting van het gebied gelegen tussen Kessel-Dorp, Pastoriestraat, Nieuwstraat en Zagerijstraat. De realisatie van een groen, autovrij park, van woonprojecten eromheen en de concrete uitwerking van de mobiliteit volgt later en zal in overleg met de omwonenden gebeuren.

Wat is de bedoeling?

In lijn met de visie op het ruimtelijk beleid voor de gemeente wil lokaal bestuur Nijlen al enkele jaren een groen parkhart in Kessel aanleggen. Net zoals bij eerdere projecten zoals het Beekpark is dit een gebied in de dorpskern dat momenteel niet ontwikkeld of aangelegd is. Het is een braakliggend terrein met veel potentieel. Je kan er in het centrum van Kessel een groene zone creëren met plaats voor ontmoeting en ontspanning én tegelijk het netwerk aan trage, veilige verbindingen flink uitbreiden. Het groene park centraal in het binnengebied zal volledig toegankelijk zijn voor het publiek. Het wordt ook autovrij ingericht, zodat het een veilige en groene ontmoetingsplaats wordt voor alle Kesselaars.

In dit gebied tussen Kessel-Dorp, Pastoriestraat, Nieuwstraat en Zagerijstraat kan ook ruimte zijn om te wonen. Over hoeveel woningen dat zou kunnen gaan, wordt nu niet bepaald. Dit staat niet in het rooilijnplan.

Ook over de mobiliteit doet het rooilijnplan geen uitspraken. Een goede ontsluiting voorzien met gescheiden wegen voor zwakke en gemotoriseerde weggebruikers en dit steeds in overleg met de omwonenden, zijn cruciale factoren als later de verdere realisatie uitgewerkt wordt.

Wat betekent de vaststelling van dit rooilijnplan en wat betekent het niet?

Het rooilijnplan legt de grens vast tussen het park en de private aangelanden. De opzet van het rooilijnplan is het binnengebied autovrij te maken, zodat de trage weggebruiker maximaal kan profiteren van een veilig, autovrij netwerk van aangename wandel- en fietspaden.

Over de verkeersafwikkeling en wat er kan of niet kan op de verschillende toegangswegen gaat het niet. Verschillende scenario’s zijn mogelijk, dit zal in een participatietraject met de bewoners verder uitvoerig doorgesproken worden.

Behandeling van de ingediende bezwaren is nog niet de beloofde inspraak

Bij het rooilijnplan werden de ingediende bezwaren en de behandeling daarvan meegegeven aan de voltallige gemeenteraad. Omwille van de grote bezorgdheid van de bewoners uit de Zagerijstraat, ging het bestuur reeds persoonlijk met deze mensen in gesprek tijdens een plaatselijke infomarkt waarbij de behandeling van de bezwaren werd toegelicht. Dit infomoment is niet te verwarren met de inspraak die de gemeente later zal organiseren rond de invulling van het parkgebied, van de woonprojecten en de ontsluiting. Daarover zullen met de omwonenden nog inspraakmomenten georganiseerd worden.

Inzage

Het gemeentelijk rooilijnplan en het besluit tot definitieve vaststelling liggen van 8 juli 2024 tot en met 7 augustus 2024 ter inzage: