Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis. 

Het huwelijk kan plaats vinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wat is dit?

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen?

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Hiervan maakt hij dadelijk de huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Minimum 1,5 maand voor het huwelijk dient de voorziene huwelijksdatum gereserveerd te worden.  Hiervoor moet u een afspraak maken.  Het huwelijksdossier wordt normaal samengesteld door de beambte.  De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan.  De documenten mogen max. 6 maand oud zijn.

Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

Wat meebrengen?

Op het moment van het huwelijk zijn alle formaliteiten vervuld en moet niets meer meegebracht worden.

Als het koppel getuigen opgegeven heeft bij de huwelijksaangifte, moeten deze getuigen aanwezig zijn.

Wat kost dit?

Gratis (zowel de ceremonie als het trouwboekje)

Extra informatie

Het huwelijk kan evenwel op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen. 

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek