Subsidie kleine landschapselementen

De gemeente biedt financiële ondersteuning voor het onderhoud en de aanleg van bepaalde kleine landschapselementen (KLE) in de gemeentelijke landelijke ruimte.

Welke KLE's komen in aanmerking?

  • lijnvormige beplantingen zoals hagen, houtkanten (streekeigen soorten: zie bijlage reglement);
  • (knot)bomenrijen (streekeigen soorten: zie bijlage reglement);
  • hoogstammige vruchtbomen (streekeigen soorten, zie bijlage reglement);
  • poel(en);

Streekeigen soorten die niet werden opgenomen in bijlage kunnen ook in aanmerking komen voor betoelaging. Zulke soorten worden door het college van burgemeester en schepenen wel of niet toegestaan op basis van hun streekeigenheid, eigenschappen, …

Waaraan moeten de KLE's voldoen?

  • gelegen op grondgebied van de gemeente Nijlen én gelegen in landelijke ruimte zoals agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied volgens het gewestplan of BPA;
  • de aanplantingen dienen te gebeuren volgens de wettelijke afstand tot de perceelsgrens;
  • de aanplantingen of de poel dient minimaal gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan. 

Welke aanplantingen komen niet in aanmerking?

  • Beplantingen of heraanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor de toelage voor aanplant. De verplichte aanplanting van het groenscherm in functie van de bouwverordening komt aldus niet in aanmerking voor betoelaging.
  • De aanplantingen mogen geen commercieel doel hebben. Deze financiële ondersteuning is dus niet bedoeld voor personen die bedrijfsdoeleinden of handelsactiviteiten nastreven zoals fruitkwekers, tuinaanleggers en boomkwekers.

Meer informatie en aanvragen: