Openbaarheid en klachten

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz.

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Hierin staat onder meer dat de aanvraag schriftelijk dient te gebeuren en dat je je naam en adres bij aanvraag moet bekend maken.

Klik HIER om een formulier in te vullen om een bestuursdocument aan te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. 

Heb je een klacht tegen een besluit?

Je kan klacht indienen tegen de besluiten genomen door een gemeentelijk orgaan. Dit moet binnen de 30 dagen gebeuren, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten. 

Meer info via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht.