Openbare onderzoeken

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING RUP ‘WELTERS-VERELST’

De gemeente Nijlen heeft op 20 september 2021 de start- en procesnota goedgekeurd voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Welters-Verelst’.

Dit RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor de site ‘Welters-Verelst’ te Nijlen. In de startnota worden onder meer de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan en de mogelijke milieueffecten beschreven.

Van 13 oktober 2021 t.e.m. 11 december 2021 organiseert de gemeente een eerste raadpleging en een infomoment over de start- en procesnota. Je kan zowel de start- als procesnota raadplegen via de onderstaande mogelijkheden:

 • digitaal op de website van de gemeente Nijlen: 
 • op afspraak op het gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Gedurende de hele inspraakperiode kunnen bemerkingen of aanvullingen op deze plannen overgemaakt worden aan het bestuur. In de verdere RUP procedure zullen de inspraakreacties en de adviezen van de adviesinstanties verder worden beoordeeld.

Tijdens de looptijd van de eerste raadpleging wordt er ook één infomoment georganiseerd. Dit infomoment zal plaatsvinden op 21 oktober 2021. Tussen 17u en 20u kan je dan in het gemeentehuis uitleg te krijgen over de visie die in het RUP werd uitgewerkt.

Je kan je opmerkingen aan het bestuur bezorgen:

 • via mail op info@nijlen.be
 • via brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
 • aflevering op het gemeentehuis van Nijlen tegen ontvangstbewijs

Reageren op de nota kan tot en met11 december 2021.

------------------------------

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING RUP ‘MOLENBOS’

De gemeente Nijlen heeft op 27 september 2021 de start- en procesnota goedgekeurd voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Molenbos’.

Dit RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor de site Molenbos’ te Nijlen. In de startnota worden onder meer de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan en de mogelijke milieueffecten beschreven.

Van 13 oktober 2021 t.e.m. 11 december 2021 organiseert de gemeente een eerste raadpleging en een infomoment over de start- en procesnota. Je kan zowel de start- als procesnota raadplegen via de onderstaande mogelijkheden:

 • digitaal op de website van de gemeente Nijlen: 
 • op afspraak op het gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Gedurende de hele inspraakperiode kunnen bemerkingen of aanvullingen op deze plannen overgemaakt worden aan het bestuur. In de verdere RUP procedure zullen de inspraakreacties en de adviezen van de adviesinstanties verder worden beoordeeld.

Tijdens de looptijd van de eerste raadpleging wordt er ook één infomoment georganiseerd. Dit infomoment zal plaatsvinden op 21 oktober 2021. Tussen 17u en 20u kan je dan in het gemeentehuis uitleg te krijgen over de visie die in het RUP werd uitgewerkt.

Je kan je opmerkingen aan het bestuur bezorgen:

 • via mail op info@nijlen.be
 • via brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
 • aflevering op het gemeentehuis van Nijlen tegen ontvangstbewijs

Reageren op de nota kan tot en met11 december 2021.

-----------------------

Op 20 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, goedgekeurd. De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Voor de openbare onderzoeken geldt het volgende:

 • Alle lopende openbare onderzoeken zijn opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020

Verdere informatie bezorgen we u later.

 • Planologische processen

plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

 • Andere

Er zijn geen andere openbare onderzoeken lopende.