Openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GEMEENTELIJK ROOILIJNPLAN

Het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Nijlen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2024 het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor het Emilie van Praetpark (Nieuwstraat-Zagerijstraat-Pastoriestraat) voorlopig heeft vastgesteld.

Het voorlopig niet-ontwikkeld binnengebied, gelegen tussen de Pastoriestraat, Zagerijstraat, Nieuwstraat en Kessel-Dorp, is ideaal om te worden aangesneden in functie van woonontwikkelingen, gelet op de centrale ligging vlak bij de kern van deelgemeente Kessel. Het binnengebied herbergt daarnaast ook heel wat andere kwaliteiten, waarbij mobiliteit in functie van de zachte weggebruiker voor de gemeente centraal staat. Het opzet is het binnengebied doorwaadbaar te maken, opdat de trage weggebruiker dit binnengebied maximaal kan aanwenden om zich van de ene naar de andere kant van de gemeente te verplaatsen. Het algemeen belang van de inwoners van de gemeente Nijlen (in het bijzonder van de deelgemeente Kessel) staat hierbij centraal.

Op vandaag is het binnengebied niet (volledig) ontsloten, zodat er een noodzaak bestaat een volledige nieuwe ontsluiting te voorzien voor dit binnengebied. Niet alleen de ontsluiting van het binnengebied wordt vooropgesteld met het rooilijnplan, maar ook de inrichting van het binnengebied als zodanig. Ook deze inrichting wordt volledig voorzien in functie van de inwoners van de gemeente en werd reeds ontworpen door LAND landschapsarchitecten (masterplan). Het groene park, centraal in het binnengebied, zal volledig toegankelijk zijn voor het publiek. Het wordt ook autovrij ingericht, zodat het park werkelijk als veilige, groene ontmoetingsplaats kan dienstdoen binnen de deelgemeente Kessel.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het gemeentelijk rooilijnplan is: de gemeenteraad van het lokaal bestuur Nijlen.

Het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan ligt van 15 april 2024 tot en met 15 mei 2024 ter inzage:

  • op het gemeentehuis NA AFSPRAAK op het nummer 03/410 02 11
  • online op de website van het lokaal bestuur

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • per brief op het volgende adres: Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen
  • digitaal via mail aan omgeving@nijlen.be

Voor meer informatie kan u terecht bij:

LOKAAL BESTUUR NIJLEN

e-mail: omgeving@nijlen.be

tel: 03 410 02 11