Openbare onderzoeken

Op 20 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, goedgekeurd. De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Voor de openbare onderzoeken geldt het volgende:

  • Alle lopende openbare onderzoeken zijn opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020

Verdere informatie bezorgen we u later.

  • Planologische processen

plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

  • Andere

Er zijn geen andere openbare onderzoeken lopende.