Planologisch attest

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Wat is dit?

Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Hoe aanvragen?

Aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeente. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid.  De Codex en het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is.  In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het gewest.  In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag verder af.  Belangrijk is ook dat waar volgens de oude regeling op gemeentelijk niveau het college bevoegd was om over de aanvraag te beslissen, het volgens de nieuwe regeling de gemeenteraad is.

Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner.

Wat meebrengen?

Deze handleidinghelpt aanvragers ook bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier, en geeft aan hoe een aanvraag verder wordt behandeld.

Wat kost dit?

Met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Voor meer informatie kan u het retributiereglement raadplegen: Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Regelgeving

  • De bepalingen over planologisch attest uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikelen 4.4.24 t.e.m. 4.4.29)
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest