RUP Molenbos

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Molenbos' is in de opmaak. 

De startnota en de scopingsnota werden reeds opgemaakt, en het voorontwerp werd binnen de 'plenaire vergadering' voorgelegd aan adviesinstanties, waaronder ook de eigen GECORO.

 

Het ontwerp-RUP Molenbos werd voorlopig vastgesteld op de Gemeenteraad van 12 september 2023.

Nu volgt na deze voorlopige vaststelling een finaal openbaar onderzoek van 60 dagen waarbinnen Nijlenaars opmerkingen of advies kunnen uitbrengen op het Ontwerp-RUP. Dit openbaar onderzoek wordt conform de regelgeving aangekondigd via de gebruikelijke kanalen; gemeentelijk tijdschrift (BEKEND), aanplakking affiche aan het gemeentehuis en nieuwsbericht op de gemeentelijke website. De feedback van Nijlenaars en adviesinstanties wordt dan meegenomen naar de definitieve vaststelling van het RUP toe.

De documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van het DSI van Departement Omgeving. Daarnaast kan u deze ook via deze webpagina bekijken. Het gaat om de volgende documenten;

Binnen het openbaar onderzoek van 23/10/2023 tot en met 22/12/2023 kan men adviezen, bezwaren of opmerkingen indienen per aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal afgeven tijdens de openingsuren, of via mail aan omgeving@nijlen.be, gericht aan de GECORO, p.a. Kerkstraat 4, 2560 Nijlen.

Tijdens het openbaar onderzoek wordt eveneens een infomoment ingepland, aangezien er verschillende vragen vanuit omwonenden werden gesteld. Dit infomoment vindt plaats op 09/11/2023 om 19u op het gemeentehuis te Kerkstraat 4, 2560 Nijlen. Aanmelden is niet verplicht, u kan dit infomoment vrij bijwonen.

 

De volgende voorlopige inrichtingsschetsen tonen alvast aan wat voor uiteindelijk toekomstbeeld mogelijk is en duidt de grens inzake de maximale ruimtelijke capaciteit voor de sportactiviteiten van het Molenbos aan. De weginrichting is indicatief en moet verder uitgewerkt worden door de gemeente.