RUP Molenbos

Molenbos is een gekend tenniscentrum in Nijlen en omstreken met een van de grootste ledenaantallen uit de regio. Het ledenaantal zat tot en met 2005 in een stijgende trend. Daarna bleef het zeker tot 2016 relatief stabiel. Met de sterke opkomst van padel is er opnieuw een periode van ledengroei geweest tot een nieuw plateau van circa 900 leden (+50%) die gebruik maken van de tennis- en padelinfrastructuur. Het is daarmee één van de grootste tenniscentra van Vlaanderen geworden. Vastgesteld werd dat de site nu aan de uiterste limiet van zijn recreatieve draagkracht zit. Dit heeft als gevolg dat de huidige infrastructuur, die verouderd is, niet meer is voorzien op dit ledenaantal en dat er aanpassingen nodig zijn. Met de ingrepen wordt niet beoogd om het ledenaantal nog verder te doen aangroeien, men wil zich richten op een kwalitatieve sportbeleving voor de leden die er reeds zijn.

De tennisclub stootte op problemen om de gewenste uitbreiding en reorganisatie van de site te kunnen doorvoeren omdat de site deels zonevreemd gelegen was. Het sportcentrum vroeg in het verleden een planologisch attest aan om de beoogde aanpassingen te kunnen doen. Op 27 juni 2016 heeft de gemeente een voorwaardelijk gunstig planologisch attest afgeleverd. Intussen heeft het sportcentrum op basis van dit planologisch attest een vergunning verkregen in functie van de regularisatie van een aanzienlijk deel van de bestaande infrastructuur.

Het RUP gaat verder op concrete plannen die het tenniscentrum heeft opgemaakt in functie van hun behoeften. Het RUP heeft tot doel om de juiste juridische bestemming te voorzien en een kader te creëren waarbinnen de tennisclub zijn activiteiten kan voortzetten en de beoogde reorganisatie en beperkte uitbreiding kan realiseren. Binnen het RUP worden de maximale uitbreidingsmogelijkheden van de sportcluster binnen zijn omgeving bepaald.

Op 12 september 2023 werd het Ontwerp RUP Molenbos voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens werd een openbaar onderzoek georganiseerd, van 23 oktober 2023 tot en met 22 december 2023. Aan de GECORO werd op 18 januari 2024 gevraagd de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit dit openbaar onderzoek te bundelen tot een gemotiveerd advies, gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad nam kennis van dit advies op de zitting van 5 maart 2024.

Tenslotte werd het RUP Molenbos definitief vastgesteld op de Gemeenteraad van 26 maart 2024.

 

De documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van het DSI van Departement Omgeving. Daarnaast kan u deze ook via deze webpagina bekijken. Het gaat om de volgende documenten;

 

De volgende voorlopige inrichtingsschetsen tonen alvast aan wat voor uiteindelijk toekomstbeeld mogelijk is en duidt de grens inzake de maximale ruimtelijke capaciteit voor de sportactiviteiten van het Molenbos aan. De weginrichting is indicatief en moet verder uitgewerkt worden door de gemeente.