Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Wanneer je een perceel grond, gelegen in een bouwzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet je over een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroeger verkavelingsvergunning) beschikken.

Verkaveling

Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Wijziging verkaveling

Een bestaande verkaveling kan je bijstellen/wijzigen voor dat deel (de kavel) dat je zelf in eigendom hebt. Je kan zowel voor de verkavelingsvoorschriften als voor het verkavelingsplan een bijstelling aanvragen. Er zal dezelfde procedure als bij het aanvragen van een verkaveling gevolgd worden.

Hoe aanvragen?

De aanvraag van een verkavelingsvergunning kent hetzelfde procedureverloop als de omgevingsvergunning (gewone procedure met openbaar onderzoek).

Wat meebrengen?

De dossiersamenstelling kan geraadpleegd worden binnen deze tabel. Voor een verkaveling dienen zeker de locatie van de verkaveling, de lotnummers en de nieuwe percelen toegevoegd te worden.

Wat kost dit?

Met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Voor meer informatie kan u het retributiereglement raadplegen: Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.De verkavelingsvergunning wordt onderverdeeld als ‘omgevingsvergunning gewone procedure’.

Regelgeving

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.1.1,14°.