Vrijstelling van bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering van afvalwater

U kunt in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Als u deze vrijstelling krijgt om sociale redenen, dan krijgt u ook een korting op uw waterfactuur vanaf 2014: u moet dan het vaste bedrag (een van de delen van de waterfactuur) niet betalen.

Wat is dit?

  • U krijgt een vrijstelling als u zelf uw afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
  • U krijgt een vrijstelling om sociale redenen ('sociale vrijstelling'), als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:
    • gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen
    • personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW
    • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming krijgen.

Hoe aanvragen?

Procedure bij zuivering met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

De gemeente moet een attest afleveren waaruit blijkt dat uw individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Meer informatie over dat attest kunt u krijgen bij uw gemeentebestuur.

U moet het attest aan uw watermaatschappij bezorgen.

Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Procedure bij vrijstelling om sociale redenen

De vrijstelling om sociale redenen wordt normaal gezien automatischtoegekend.
Als dat niet het geval is en u toch in aanmerking komt voor de sociale vrijstelling, moet u die schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Daarvoor hebt u een vrijstellingsattest nodig.