Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financieel steun aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen.

Wat is dit?

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris (het aanslagjaar).

Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw moet de heffing betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u opschorting van de heffing aanvragen voor:

  • nieuwe eigenaars (opschorting van de heffing gedurende 2 jaar)
  • leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsgebouwen
  • voorstellen tot vernieuwing
  • bodemsaneringsprojecten
  • brownfieldconvenanten.

De heffing wordt enkel kwijtgescholden:

  • wanneer u de schrapping krijgt voor het einde van de opschortingstermijn of wanneer u een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting krijgt om andere redenen
  • en als u in de tussentijd niet verkoopt.

Hoe aanvragen?

Is een heffing verschuldigd, dan wordt een aanslagbiljet met een aangetekende brief verzonden aan de heffingsplichtige.

Wat kost dit?

Het bedrag van de heffing is afhankelijk van het kadastraal inkomen van het leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouw. De tarieven van de heffing op leegstaande bedrijfsruimten vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.

De gemeenten kunnen op dit bedrag nog opcentiemen heffen.