Melding of vrijstelling

Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde activiteiten (milieu) volstaat een melding. Sommige activiteiten zijn zelfs vrijgesteld.

Vrijstelling

Binnen het vrijstellingsbesluit wordt aangegeven welke handelingen vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht en de meldingsplicht. 

Melding

Voor welke werken of activiteiten volstaat een melding?

 • Voor de uitvoering kleine werken op en rond een gebouw (overzicht)
 • Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3
 • In sommige gevallen voor het creëren van een zorgwoning

Hoe aanvragen?

Een melding enkel digitaal indienen via het Omgevingsloket van Vlaanderen, en volgt een vastgelegde procedure.

 1. Indienen:
  • Meldingen voor stedenbouwkundige werken aan of in een woning zonder architect, kan je indienen via een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket: het snelinvoerloket.
  • Meldingen voor exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit kan je indienen via het Omgevingsloket.
 2. Er wordt eerst gekeken door de betrokken dienst of het dossier volledig is, of het bij de juiste overheid werd ingediend en of het meldingsplichtig is.
 3. Als het dossier ontvankelijk en volledig is, wordt er aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar voorgesteld om akte te nemen van de melding. De gemeentelijke omgevingsambtenaar kan bij de beslissing bijkomende voorwaarden opnemen.

Binnen de twintig dagen (voor meldingen met enkel exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten) of dertig dagen (andere meldingen) worden deze stappen doorlopen en ontvang je bericht of er akte werd genomen van de melding of niet.

Wat meebrengen?

De dossiersamenstelling vindt u hier terug.

Wat kost dit?

Met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Voor meer informatie kan u het retributiereglement raadplegen: Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van [stedenbouwkundige] handelingen waarvoor geen [omgevingsvergunning] nodig is (het Vrijstellingsbesluit).
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO.
 • Artikel 5.2.1 van het DABM dat voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte vereist is. Derde klasse-inrichtingen of activiteiten hebben de minste risico’s of hinder.