Ontgraving van stoffelijk overschot of urne

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. 

Wat is dit?

De toelating tot ontgraving kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Het stoffelijk overschot dient begraven of de as dient bijgezet te zijn op één van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Hoe aanvragen?

  • de nabestaande(n) richten een schriftelijk verzoek aan het College van burgemeester en schepenen
  • indien aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan, keurt de burgemeester de ontgraving goed
  • de start van de procedure wordt goedgekeurd in het College

De procedure verschilt wanneer voor het te ontgraven graf of nis een concessie werd aangegaan of niet.

  • de dag en uur van ontgraving/wegnemen van de urn wordt afgesproken

De ontgraving wordt uitgevoerd door de gemeentelijke grafmakers, onder toezicht van de lokale politie

De familie heeft de keuze of zij al dan niet aanwezig willen zijn.

Indien het stoffelijk overschot dient gecremeerd te worden, dient de gemeentelijke ambtenaar  een crematietoelating af te leveren.

  • de gemeentelijke ambtenaar maakt de toelating op voor de herbegraving.

De herbegraving wordt uitgevoerd door de gemeentelijke grafmakers, onder toezicht van de lokale politie

De familie heeft de keuze of zij al dan niet aanwezig willen zijn. 

Wat kost dit?

De gemeenteraad bepaalt de belasting op de opgraving.

Volgens de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 bedraagt de belasting : € 500,00

verhoogd met de administratieve kost en de uitvoeringskosten afhankelijk van de uit te voeren werken (opgraving stoffelijke overschot, wegnemen urn ...)

en verhoogd met de eventuele kostprijs voor de nieuwe concessie : € 250,00 per persoon (concessie geldig voor 25 jaar) 

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)