Plaatsen van container op openbare weg

Online aanvragen

Bij een verhuis kan het zijn dat je een deel van de openbare ruimte nodig hebt om de verhuiswagen de nodige ruimte te geven. Om deze ruimte voor jou te reserveren, moet er een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd worden of een aangepast signalisatieplan opgesteld te worden. Hiervoor heeft u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie voor verhuis, plaatsing container of levering waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsten.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels….

Wat is dit?

De beleidsadviseur mobiliteit adivseert op basis van de verkeersveiligheid je aanvraag. Je houdt er best rekening mee dat er door sommige activiteiten op bepaalde dagen, beter geen werken gepland wordt. Zo kan door de dinsdagse markt op die weekdag moeilijk een inname plaatsvinden in bepaalde straten van het centrum.

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren. Indien de inname gebeurt op een gewestweg dient de aanvrager eerst een vergunning te bekomen bij de wegbeheerder, voor regio Nijlen is dit Agentschap wegen en verkeer Puurs. 

De gewestwegen op Grondgebied Nijlen zijn;

  • N13 in Kessel en Nijlen; Liersesteenweg, Kessel-Dorp, grote Steenweg, Kesselsesteenweg, J.E.Claeslaan, Statiestraat, gemeentestraat, Bouwelsesteenweg.
  • N116 in Nijlen; Albertkanaalstraat, Broechemsesteenweg, Nijlensesteenweg.

U dient zowel bij het gewest als de gemeente een vergunning aan te vragen en te bekomen.

Hoe aanvragen?

Het formulier inname openbaar domein bij verhuis, plaatsing container en levering mag je indienen bij het team dienstverlening.

Graag een antwoord op volgende vragen : 

  • Waar? Gelieve ons het oude en nieuwe adres door te geven en een specifieke beschrijving van de plaats waar de verhuis of inname plaats vindt. Vb. : recht tegenover bank,….. Indien mogelijk een schets bezorgen met een aanduiding van hoeveel ruimte er in beslag zal worden genomen. Is er een parkeerstrook voor de deur? Is er een parkeerstrook aan de overkant?
  • Hoe? Hoe gebeurt de verhuis, inname of levering? Wordt er gebruik gemaakt van een lichte vrachtwagen, vrachtwagen zonder of met een lift? Indien er gebruik gemaakt wordt van een verhuisfirma of aannemer, hadden wij graag de juiste gegevens van de firma ontvangen.
  • Wanneer? Van wanneer tot wanneer duurt de inname? Hoe lang wil men een deel van het openbaar domein innemen?
  • voor inname openbaar domein voor verhuis, plaatsing container en levering van max. één dag moet de aanvraag minstens 10 werkdagen voor de inname ingediend worden.

Wat kost dit?

Bij inname openbaar domein voor verhuis, plaatsing container of levering van max. één dag wordt er gebruik gemaakt van het retributiereglement op het ter bescikking stellen van verkeerssignalisatie. Zorgt u zelf voor de signalisatie? Dan wordt er geen retributie opgesteld en is de inname gratis.

Vanaf de tweede dag van de inname wordt er retributie opgesteld voor inname openbaar domein. Ontleent u signalisatie? Ook hiervoor wordt dan een retributie opgesteld.

Online aanvragen

Contactinformatie

Contactpersonen