Opzoekingen bevolkingsregisters meer dan 120 jaar geleden afgesloten

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Adres

WAT WORDT ER GEVRAAGD

Duid aan wat van toepassing is
Wie voert het onderzoek? *
Adres van de instelling
Worden de gegevens gepubliceerd? *

VERKLARING OP EER

Onverminderd de wettelijke bepalingen m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wat van 8 december 1992, B.S. van 18 maart 1993), gewijzigd bij wet van 11 december 1998, B.S. van 3 februari 1999, verklaart de aanvrager dat hij/zij: 

 1. De uit bovengenoemde archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel van studie en onderzoek zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar zal maken waardoor de belangen van de betrokken personen en/of andere nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad. 

 2. Niets uit deze bescheiden zal gebruiken of publiceren wat:

  - de belangen van de Staat of de staatsveiligheid kan schaden

  - de fundamentele economische en financiële belangen van de Staat en andere publiekrechtelijke personen kan schaden

  - de handhaving van de openbare orde en veiligheid kan schaden

  - de inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen kan hinderen

  - de geheimhouding van handels, - bedrijfs,- en fabricagegevens voor zover zij vertrouwelijk aan de overheid zijn, medegedeeld kan hinderen 3. de auteurswet zal naleven en de auteursrechten van anderen zal eerbiedigen

 4. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen, niet aan derden zal meedelen

De toelating wordt strikt persoonlijk verleend.

 

 

 

 

 


Contact informatie